YAZIM KURALLARI ve YAZARIN SORUMLULUKLARI

Eurasian Journal of Veterinary Sciences Dergisi’nin yazım kuralları güncellenmiştir, yazarların makale dosyalarını hazırlamadan önce buradaki bilgileri dikkatle okuyarak, makale dosyalarını örnekteki formata göre hazırlayıp sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Formata uygun olarak hazırlanmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Makalede ismi yer alan bütün yazarlara ait ORCID bilgileri makale yükleme esnasında sistemdeki ilgili alana doğru olarak eklenmesi gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan makaleler değerlendirmeye alınmaz.

ORCID numarası olmayan yazarlar için;

ORCID NUMARASI aşağıdaki linkten alınabilinir;

Üç adımda sisteme kaydınızı yaptırmanız mümkün:

1) “orcid.org/register” adresinden 30 saniye süren bir kayıt işlemini tamamlayın,

2) ORCID kaydınızı, profesyonel bilgileriniz ile geliştirin; ayrıca ResearcherID, Scopus veya LinkedIn gibi sitelerdeki bilgilerinizi de buraya aktarabilirsiniz.

3) ORCID tanımlayıcınızı web sitenizde kullanabilir, bir çalışma gönderdiğiniz zaman, burs veya destek programlarına başvuracağınız zaman, çalışmanız için tanınırlık kazanacağınız durumlarda çalışma akışınızı kontrol edeceğiniz her durumda ORCID tanımlayıcınızı beyan edebilirsiniz.

Editöryal İnceleme Süreci

Derginin editörlüğü ve makale yayınlanma süreçleri, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE), Dünya Tıp Editörleri Birliği (WAME), Bilim Editörleri Konseyi (CSE), Etik (COPE), Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) ve Ulusal Bilgi Standartları Örgütü (NISO), yayın Komitesi'ne uygun olarak belirlenmektedir. Dergi, bilimsel yayıncılıkta şeffaflık ve en iyi uygulama ilkelerine (doaj.org/bestpractice) uygundur.

Bir makalenin yayına kabul edilebilmesi için özgünlük, yüksek bilimsel kalite ve atıf alabilme potansiyeli en önemli kriterlerdir. Dergşye değerlendirilmesi amacıyla gönderilen makaleler daha önce sunulmamış veya önceden elektronik veya basılı ortamda yayınlanmamış olmalıdır. Dergiye yüklenen makaleler, değerlendirme için başka bir dergiye gönderilmişse ve/veya yayın için dergimizde daha önce değerlendirilip reddedilen makaleler hakkında yazarlar tarafından bilgi verilmesi zorunluluktur. Bu durumlar hakkında bilgi verimesi makale değerlendirme sürecini hızlandıracaktır. Bilimsel bir toplantıda sunulan makaleler, organizasyonun adı, tarihi ve yeri dahil, kurum hakkında ayrıntılı bilgi ile birlikte sunulmalıdır.

Hakem Değerlendirme Süreci

Eurasian Journal of Veterinary Sciences Dergisi'ne gönderilen makaleler, çift-körleme hakem isürecinden geçecektir. Her bir makale, tarafsız bir değerlendirme süreci sağlamak için kendi alanlarında uzman olan en az iki harici, bağımsız hakem tarafından gözden geçirilecektir. Yayın kurulu, editörler veya derginin yayın kurulu üyeleri tarafından gönderilen yazıların değerlendirme süreçlerini yönetmek için harici ve bağımsız bir editör davet edilmektedir. Baş Editör, tüm başvurular için karar verme sürecindeki son yetkili mercidir.

Etik Kurallar

Araştırma protokollerinin Etik Kurul tarafından uluslararası sözleşmelere uygun olarak onaylanmış olması gereklidir. (Ekim 2013'te değiştirilen Dünya Tıp Birliği Deklarasyonu “İnsan Deneklerine İlişkin Tıbbi Araştırmalar İçin Etik İlkeler” www.wma.net). Deneysel, klinik, ve ilaç çalışmaları için etik kurul raporları veya eşdeğer bir resmi belge yazarlardan istenmektedir. İnsanlarla ilgili deneysel araştırmalara ilişkin el yazmaları için, hasta ve gönüllülerin yazılı olarak bilgilendirilmiş onamının, girebilecekleri prosedürlerin ayrıntılı bir açıklamasının ardından alındığını gösteren bir ifade bulunmalıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar için, hayvanların acı çekmesini ve acı çekmesini önlemek için alınan önlemler açıkça belirtilmelidir. Hasta onamı, etik kurulun adı ve etik kurul onay numarası ile ilgili bilgiler ayrıca makalenin Gereç ve Yöntem bölümünde de belirtilmelidir. Hastaların anonimliğini dikkatlice korumak, yazarın sorumluluğundadır. Hasta kimliğini ortaya çıkarabilecek fotoğraflar için, hastanın veya yasal temsilcisinin(hayvanlar için hasta sahibinin) imzalı izinleri eklenmelidir.

Yüksek lisans ve doktora tezlerinden elde edilen yayınlarda, tez yazarı ve danışman hocası(varsa eş danışmanı) haricinde çalışmada başka yazarın yer almaması gerekmektedir, bu kurala uyulmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacak, alınmış olsa bile bununla ilgili etik ihlaller kapsamında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.

Bir yazarın bir yıl içerisinde dergimizde üç adetten fazla makalesi yayınlanmaz.

İntihal-Aşırmacılık

Tüm makaleler, hakem değerlendirmesi veya değerlendirme sürecinde benzerlik tespiti için iThenticate tarafından taranmaktadır. Ancak, alıntı yapılan cümlelerin veya makalenin yazarıysanız, metnin daha önce yayınlanan verilerle kabul edilemez bir benzerliği olmamalıdır.

Başkalarının (veya kendi çalışmaların) önceki çalışmalarını tartışırken, lütfen materyali her durumda doğru bir şekilde alıntıladığınızdan emin olmanız gerekmektedir.

İddia edilen ya da şüpheli bir araştırma yapılması durumunda, örneğin intihal, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği / imalatı, Dergi yayın kurulu, COPE kurallarına uygun olarak bu durumu takip edecek ve gerekli mercilere konu ile ilgli bildirim yapılacaktır.

Yazar(ların) Sorumlulukları

Makalede yer alan her bir yazar ICJME tarafından önerilen aşağıda yer alan yazarlık kriterlerini yerine getirmek durumundadır. (ICMJE - www.icmje.org). ICMJE, makalede isminin yer alacak yazarın aşağıdaki 4 kritere dayanmasını önerir:

1) Araştırmanın tasarımına önemli katkılar sağlanması veya çalışma için veri toplama, analiz etme veya yorumlama,

2) Araştırmayı hazırlamak veya önemli entelektüel içerik için gözden geçirmek; VE

3) Yayınlanacak niahi versiyonun onayı; VE

4) Çalışmanın/makalenin herhangi bir bölümünün doğruluğu veya bütünlüğü başta olmak üzere tüm yönlerinden sorumluluk aldıklarını kabul ederler.

Yapılan iş bölümlerinden sorumlu olunmasının yanı sıra, sorumlu yazar, çalışmanın diğer bölümlerinden hangi ortak yazarların ne sorumluluğu olduğunu tanımlayabilmelidir. Ayrıca, yazarlar ortak yazarlarının katkılarının bütünlüğüne güven duymalıdır.

Makalede yazar olarak belirtilen herkes dört kriterin tümünü karşılamalı ve dört kriteri karşılayanların tümü yazar olarak tanımlanmalıdır. Dört kriterin tamamını karşılamayanlar, makalenin başlık sayfasında belirtilmelidir.

Eurasian Journal of Veterinary Sciences Dergisi, makalenin ilk başvuru sürecinde harekete geçebilmek için, yazarlardan her birinin katkısı başlık sayfasında belirtilmesi zorunludur. Yayın kurulu “armağan/hayalet yazarlığı” durumundan şüpheleniyorsa, başvuru daha fazla gözden geçirilmeden reddedilecektir. Makalenin sunulmasının bir parçası olarak, ilgili yazar, makalenin yüklenmesi ve gözden geçirilmesi aşamalarında yazarlık için tüm sorumluluğu üstlendiğini bildirmeli ve makale yüklerken bunu kabul etmiş sayılır.

Çıkar çatışması

Eurasian Journal of Veterinary Sciences Dergisi, yazarları ve gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine dahil olan kişileri, potansiyel önyargı veya çıkar çatışmasına yol açabilecek mali, danışman ve kurumsal dahil olmak üzere mevcut veya potansiyel çıkar çatışmalarını önceden bildirilmesini talep etmektedir. Bireylerden veya kurumlardan gönderilen bir çalışma için alınan herhangi bir maddi hibe veya diğer destek Yayın Kurulu'na bildirilmelidir. Editörlerin, yazarların veya hakemlerin potansiyel çıkar çatışması vakaları, COPE ve ICMJE kuralları çerçevesinde derginin Yayın Kurulu tarafından çözüme kavuşturulur.

Derginin Yayın Kurulu, tüm şikayetleri COPE kuralları çerçevesinde ele alır. Bu gibi durumlarda, yazarlar şikayetleri ile ilgili olarak yazı işleri ile doğrudan iletişime geçmelidir. Gerektiğinde, dahili olarak çözülemeyen sorunların çözümü için bir arabulucu tayin edilebilir. Baş Editör, tüm itiraz ve şikayetler için karar verme sürecindeki nihai mercidir.

Telif Hakkı ve Lisans

Eurasian Journal of Veterinary Sciences Dergisi, her bir makale başvurunun bir Telif Hakkı Lisans Sözleşmesi (http://eurasianjvetsci.org/index.php3?code=EJVS adresinden indirilebilir) ile birlikte gönderilmesini istemektedir. Şekiller, tablolar veya hem basılı hem de elektronik formatlardaki diğer materyaller dahil olmak üzere önceden yayınlanmış içeriği kullanırken, yazarların telif hakkı sahibinden izin almaları gerekir. Bu husustaki hukuki, mali ve cezai sorumluluklar yazarlara aittir. Telif Hakkı Lisans Sözleşmesini imzalayarak yazarlar, Eurasian Journal of Veterinary Sciences Dergisi tarafından yayımlanmak üzere kabul edilirse, makalenin Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Uluslararası Lisansı (CC-BY-NC) kapsamında lisanslanacağını kabul eder.

Feragat

Eurasian Journal of Veterinary Sciences Dergisi'nde yayınlanan makalelerde yer alan ifadeler veya görüşler, editörlerin, yayın kurulunun veya yayıncının görüşlerini değil yazarın görüşlerini yansıtır; editörler, editörler kurulu ve yayıncı, bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk veya sorumluluk kabul etmemektedir. Yayınlanan içeriğe ilişkin nihai sorumluluk yazarlara aittir.

MAKALE HAZIRLAMA SÜRECİ

Makaleler ICMJE Tıp Dergilerinde Bilimsel Çalışmaların Davranışı, Raporlanması, Düzenlenmesi ve Yayınlanmasına İlişkin Tavsiyeler doğrultusunda hazırlanmalıdır (Aralık 2015 - http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf).

Yazarların,

-Randomize araştırma çalışmaları için CONSORT kurallarına,

-Gözlemsel orijinal araştırma çalışmaları için STROBE kurallarına,

-Ttanı doğruluğuna yönelik çalışmalar için STARD kılavuzlarına,

-Sistematik incelemeler için PRISMA kurallarına ve

Meta-analizlere, deneysel hayvan çalışmaları için ARRIVE kılavuzlarına uygun olarak makaleleri hazırlamaları gerekmektedir, ayrıca

Randomize olmayan çalışmalar için TREND yönergelerine uymaları önerilemektedir.

(Tüm yönergeler http://www.equator-network.org/ adresinden indirilebilir)

Makaleler,yalnızca derginin; http://eurasianjvetsci.org/submit/login.php?page=0&nocache=e84568a077e2ea363c55800312ac33eb adresinde bulunan çevrimiçi makale gönderme ve değerlendirme sistemi aracılığıyla gönderilebilir.

Dergiye gönderilen yazılar, önce yazı işlerinin, yazının dergi kurallarına uygun olarak hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacakları teknik değerlendirme sürecinden geçer. Derginin yönergelerine uymayan gönderiler kabul edilmeyecektir.

Makaleler Word dosya formatında Times New Roman, özet kısmında 9 punto, tablolarda 10 punto, makale metin kısmında 12 punto, tek aralık (her bir kenar boşluğu 2.5 cm) sayfa düzeninde yazılmalıdır. Kısaltmalar SI (standart indeks) olarak yazılmalıdır. Yazarların sisteme makale dosyalarını dört parça halinde yüklemesi gerekmektedir. Bunlara ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur.

1-Etik Kurul Raporu& Beyanı

Araştırmada hayvan kullanılmış ise araştırma etik kurul tarafından onaylanmalı ilgili belge sisteme yüklenmelidir. Hayvan kullanılmayan veri toplanarak gerçekleştirilmiş çalışmalar için verileri, bilgileri ve dokümanları akademik ve etik kurallar çerçevesinde elde ettiğine ilişkin ilgili kurum&kuruluşlardan alınmış izin belgesi veya etik beyan formunun doldurulması ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

(Etik Beyan Formu İçin Tıklayınız)

ETİK KURUL BELGESİ OLANLAR BU BELGE YERİNE ETİK KURUL BELGESİNİ YÜKLEYECEKLERDİR

2-Yayın Hakkı Devir Formu

Yazarlar, makaleleri yayına gönderdiklerinde yayınla birlikte Yayın Hakları Devri (derginin web sayfasından temin edilebilir) formunu PDF formatında sistem üzerinden yükleyerek göndermeleri gerekmektedir.

3-Makale Başlık Sayfası (Örnek Dosya İçin Tıklayınız)

Makale başlık sayfasının sonunda her bir yazarın çalışmaya katkısı ayrı ayrı ve detaylı bir şekilde belirtilmelidir.

Çıkar çatışmasına dair sorumlu yazarın beyanı başlık sayfasının sonunda deyatlıca belirtilmelidir.

Eğer çalışma fonlanmışsa başlık sayfasında bu bilgi paylaşılmalıdır.

Makale daha önce bir kongre/sempozyumda sunulmuşsa bu detay başlık sayfasında gösterildiği biçimde belirtilmelidir.

Makale başlığı (Türkçe ve İngilizce), yazarların tam adı, adresleri ve yazışmadan sorumlu yazarın e-mail adresi yazılır. Farklı adresli yazarlar üst simge rakamlarla (1, 2, 3 vs.), sorumlu yazar ise yıldız ile (*) aşağıda belirtildiği gibi yazılır.

Limuzin ırkı sığırlarda besi başlangıcındaki canlı ağırlığın ekonomik açıdan besi performansına etkisi (The effect of preliminary body weight of the Limousin cattle on the economic fattening performance)

Mehmet Saltuk Arıkan¹*, Emin Ertan Gökhan¹

¹Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, 23119, Elazığ, Türkiye

*msarikan@firat.edu.tr

4-Makale Ana Metin Dosyası (Araştırma Makalesi Örnek Dosya İçin Tıklayınız)

Bu kısımda makalenin İngilizce ve Türkçe başlıkları, özet-abstract, anahtar kelimeleri, makalenin diğer bölümleri olmak üzere aşağıdaki sırada hazırlanmalıdır. Tablo, şekil ve grafikler aynı dosya içerisinde yer almalıdır. Ana metin dosyasında kesinlikle yazar adı, kurum, e posta bilgisi vb. detaylar olmaması gerekmektedir. Dosyanın isminde yazar adı, soyadı, çalışılan kurum vb. bilgiler yer almayacaktır. Dosyanın ismi makale başlığı ile aynı olacaktır. Bu şartı sağlamayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Başlık
 • Özet
 • Anahtar kelimeler
 • Giriş
 • Gereç ve Yöntem
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Öneriler
 • Teşekkür
 • Kaynaklar
 • Tablolar
 • Grafikler
 • Resimler

Yazarların makalenin gereç yöntem, bulgular gibi ana başlıklar altında, alt başlıklar açmaları gerekli olursa, yazı tipi italik ve sadece ilk harf büyük olacak şekilde alt başlık verebilirler. Örneğin;

İstatistiksel analizler

Uyguma materyali ve verisi

Kısa başlık: En çok 50 harfle yazılır ve dosya formatında belirtilen üst bilgideki yere yerleştirilmelidir.

Örneğin: Ekonomik açıdan besi performansı

Özet: Türkçe ve İngilizce özetlerden her biri 250 kelimeden fazla olmamalıdır. Bu bölüm 4 ayrı kısımdan oluşur. Amaç, araştırmanın amacı belirtilir; Gereç ve Yöntem, araştırmanın nasıl yapıldığı anlatılır; Bulgular, temel bulgular istatistikî olarak ifade edilir; Öneri, Araştırmanın temel önerisi ifade edilir.

Anahtar kelimeler: En fazla 5 kelime olmalıdır.

Giriş: Doğrudan ilgili kaynaklarla yazılır. Hipotez ve amaç bu bölümün en sonunda ifade edilir.

Gereç ve Yöntem: Birden çok yöntem kullanılmış ise alt bölümlere ayrılabilir. Yeni veya modifiye edilmiş bir metot kullanılmamış ise ayrıntılar yazılmaksızın sadece kaynak gösterilir.

Bulgular: Sonuçlar Tablo, Grafik veya Resim olarak sunulur. Metin olarak sadece önemli bulgular ifade edilir.

Tartışma: Yeterli ve doğrudan ilgili kaynaklarla yazılır. Gerektiğinde alt bölümlere ayrılabilir.

Öneriler: Araştırmanın temel önerisi yapılır. Araştırmanın bulguları tekrar edilmez.

Teşekkür: Makalenin bu kısmında hakem değerlendirmesi tamamlandıktan sonra destek ve yardım alınan kurum ve kişilere teşekkür edilir. Araştırma özeti daha önceden sunulmuş burada belirtilmelidir. Çalışma yüksek lisans veya doktora tezinden üretilmiş ise yine bu kısımda belirtilmelidir.

Kaynaklar: Metin içinde kaynak gösterimi; Yazar (2010) yaptığı/rapor edilmiştir şeklinde olmalıdır.

Metinde cümle sonlarında tek yazarlı ise (Yazar 2008).

İki yazarlı ise (Elmas ve Yazar 2009)

İkiden fazla ise (Yazar ve ark 2010). Şeklinde verilmesi gerekmektedir.

Kaynaklar listesi tarih sırasına göre yazılır. Yazarın aynı tarihli birden çok araştırması kullanılmışsa tarihin yanına a ve b harfi (1992a, 1992b) eklenir. Makale sonundaki Kaynaklar listesi alfabetik olarak dizilir. Yapılacak kaynak gösterimleri aşağıda belirtilmiştir.

Süreli yayın:

Yazar sayısı 4 (dört)’ten fazla ise dördüncü yazardan sonra et al. kısaltması aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

Aydın E, Aral Y, Can MF, Cevger Y, et al., 2011. Türkiye’de son 25 yılda kırmızı et fiyatlarındaki değişimler ve ithalat kararlarının etkilerinin analizi. Vet Hek Der Derg, 82(1), 3-13.

Yazar E, Er A, Uney K, Bulbul A, et al., 2010. Effects of drugs used in endotoxic shock on oxidative stress and organ damage markers. Free Radic Res, 4, 397-402.

Kitapta bölüm:

Elmas M, 2009. Sıvı-elektrolit tedavi, In: Veteriner İlaç, Ed; Yazar E, Üçüncü Baskı, Nobel Yayınevi, İstanbul, Türkiye, pp; 175-197.

Tez:

Çiçek H, 2002. Afyon ili sığır besi işletmelerinde karlılık ve verimlilik analizleri. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Er A, 2009. Makrolid grubu antibiyotiklerin endotoksemide sitokin düzeylerine etkisi. Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Tablolar: Makale metni sonunda farklı sayfada sunulur. 

Grafikler: Makale metni sonunda farklı sayfada 1x2 tablo içerisinde sunulur. (Örnek vaka raporu dosyasını incelenebilir)

Resimler: Makale metni sonunda farklı sayfada 1x2 tablo içerisinde sunulur. Resimler 80 veya 160 mm genişlikte ve en az 600 dpi olmalıdır. (Örnek vaka raporu dosyası incelenebilir)

Derlemeler: Özetin bölümlendirilmeleri yapılmaz. Yazar alt başlıkları kaynaklar kısmına kadar kendisi belirler. Belirlenen alt başlıklar italik olarak ve sadece baş harfi büyük şekilde yazılmalıdır.

Dünya’da arıcılık sektörü

Türkiye’de arıcılık sektöründe mevcut durum ve sorunlar

Kısa makaleler: Özetin bölümlendirilmeleri yapılmaz. Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Öneriler bölümlerin başlık yazılmaksızın araştırma Kaynaklar kısmına kadar yazılır.

Vaka raporları: Özetin bölümlendirilmeleri yapılmaz. Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Öneriler bölümlerine başlık yazılmaksızın araştırma Kaynaklar kısmına kadar yazılır.

(Olgu Sunumu Örnek Dosyası İçin Tıklayın)

 

Tablo 1. Makale Tiplerine Göre Kelime, Özet, Tablo ve Şekil Limitleri

 Makale Tipi

 Sözcük Limiti

 Özet Limiti

 Tablo Sayısı

 Şekil Sayısı

 Araştırma Makalesi

3500

 250 (Stuctured)

 5

8

Olgu/vaka Sunumu

1000

 200

 No tables

10

REVİZYONLAR

Bir makalenin gözden geçirilmiş/revize edilmiş versiyonunu gönderirken, yazar, hakemler tarafından getirilen her sorunun/önerinin nasıl ele alındığını ve nerede bulunabileceğini makale dosyası üzerinde belirtmelidir. Revize edilen makaleler, hakem değerlendirme süreci bitimi tarihinden itibaren 20 gün içinde sisteme geri yüklenmelidir. Yazının revize edilmiş hali belirtilen süre içerisinde teslim edilmezse, revizyon seçeneği iptal edilerek, makale red edilebilir. Gönderen yazar (lar) ek süre gerektiğine inanıyorsa, bu uzatmayı ilk 20 günlük süre bitmeden talep etmelidir.

Kabul edilen yazılar, gramer, noktalama işaretleri ve format için kopya olarak düzenlenir. Bir makalenin yayınlanma süreci tamamlandıktan sonra, dergisinin web sayfasında, yayımlanan yayına dahil edilmeden önce basım öncesi yayın olarak çevrimiçi olarak yayınlanır. Kabul edilen makalenin bir PDF belgesi, ilgili yazara gönderilir ve bu belgelerin alınmasından itibaren 3 gün içinde yayın onayı istenir.

----Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.----
Ø Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
Ø İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
Ø İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
Ø Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
Ø Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,

Ayrıca;
Ø Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
Ø Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
Ø Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi

SORU: Geçmiş yıllarda tamamlanmış çalışma ve tezden üretilen yayınlar için geriye dönük etik Kurul İzni alınmalı mıdır?

2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

SORU: TR Dizin’in bu kuralları ile üniversiteler dışında yapılan yayınlara kısıt mı getirilmiştir ?

Hayır. Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da bölgelerinde bulunan Etik Kurul’lara başvurabilmektedir.

Ek olarak ;

Dergiler “Yayın Etiği”, “Araştırma Etiği” ve “Yasal/Özel izin belgesi alınması” ile ilgili kurallara uyduğunu uluslararası standartlara atıf yaparak, hem web sayfasında hem de basılı dergide her biri için ayrı başlık açarak belirtmelidir.

Dergilerde yayın etiğine uygunluk konusu sadece yazarların sorumluluğuna bırakılmamalı, dergi yayın etiği konusunda izleneceği yolu açık olarak tanımlanmış olmalıdır.

Dergilerde yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.

Çalışma insan ve hayvan deneklerinin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklerasyon, kılavuz vb uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.


Tüm klinik çalışmalarda Helsinki Deklarasyonu İlkelerine uyulması zorunludur.

(http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html).

Bu tür çalışmalarda, yazarların yöntem bölümünde çalışmayı ilkelere uygun olarak yaptıklarını, etik konseylerin ve çalışmaya katılan diğer kişilerin “aydınlatılmış onam” aldıklarını belirtmeleri beklenir.

Deney hayvan çalışmalarında, yazarlar yöntem kısmında Laboratuar Hayvanlarının Bakım ve Kullanım Kılavuzu prensiplerine göre hayvan haklarını korumalı ve etik kurul onayı almalıdırlar (http: //www. nap.edu/catalog/5140.html).

Olgu sunumlarında hastanın aydınlatılmış onamı alınmalıdır.

Etik kurul onayı bilgileri, yöntem kısmında, komitenin adı, tarihi ve numarası ile birlikte belirtilmelidir.

İletişim adresi (e-mail veya posta)

Prof. Dr. Cafer TEPELİ (Editör),

Doç. Dr. Mustafa Agah TEKİNDAL (Editör Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Bahadır ÇEVRİMLİ (Editör Yardımcısı)

Dr. Hasan ALKAN (Editör Yardımcısı)

Eurasian Journal of Veterinary Sciences
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
Alaeddin Keykubat Kampüsü 42075, Konya, Turkey 
www.ejvs.selcuk.edu.tr 
http://eurasianjvetsci.org 
e-mail: ejvs@selcuk.edu.tr , eurasianjournalofveterinarysci@gmail.com