pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2016, Cilt 32, Sayı 4, Sayfa(lar) 236-241
Diyarbakır ilinde sığırlarda hypodermosisin seroprevalansı ve ekonomik önemi
Duygu Neval Sayin Ipek1, Ali Ihsan Diker2
1University of Dicle, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Parasitology, Diyarbakır, Turkey
2University of Balıkesir, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Parasitology, Balıkesir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Hypoderma, seroprevalans, ekonomik kayıp
Görüntülenme Sayısı:1205 - İndirilme Sayısı: 1030

Amaç: Bu çalışma Türkiye’nin güneydoğu bölgesinde yer alan Diyarbakır ilinde sığır hypodermosis’in seroprevalansını ve neden olduğu ekonomik kaybı ortaya koymak için yürültülmüştür.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın yapıldığı Kasım 2012 and Ekim 2013 tarihleri arasında Diyarbakır ilinde toplam 650 sığırdan serum örneği toplandı.

Bulgular: İncelenen toplam 650 serum örneğinden 236 (%36.6)‘sında hypoderma antikorları için seropozitiflik tespit edildi. Çalışmada en yüksek seropozitiflik il merkezinde (%45.5) tespit edilirken, dişilerde (%37) belirlenen seropozitiflik erkeklerden (%33.3) daha yüksek oranda belirlendi. En yüksek seropozitiflik beş yaş üzeri (%41.6) hayvanlarda tespit edilirken, yerli ırklarda (%48.8) belirlenen seropositiflik oranı diğer ırklardan daha yüksek olarak tespit edildi. Hastalığın deride meydana getirdiği yılık tahmini ekonomik kaybın 101.310 TL olduğu belirlendi.

Öneri: Hypodermoisin bu bölgede çok yaygın olduğu ve dericilik sektöründe önemli kayıplara neden olabileceği ifade edilebilir.