2018, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 043-048
Kuru Dinlendirme İşleminin Akkaraman Irkı Erkek Kuzuların Longissimus Thoracis ve Longissimus Lumborum Kaslarının Sarkomer Yapısı Üzerine Etkisi
Hatice Ahu Kahraman1, Banu Kandil2, İlknur Tekdemir3, Emrah Sur3,Umit Gürbüz4,5
1Mehmet Akif Ersoy Universitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, 15030, Burdur
2Siirt Universitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, 56100,Siirt3Selçuk Universitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, 42003, Konya
4Selçuk Universitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, 42003, Konya
5Kırgızistan-Türkiye Manas Universitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, 720044, Bişkek/Kırgızistan
Anahtar Sözcükler: Akkaraman ırkı, et gevrekliği, kuru dinlendirme, sarkomer uzunluğu
Görüntülenme Sayısı:380 - İndirilme Sayısı: 450

Amaç: Araştırmada, Akkaraman ırkı erkek kuzuların longissimus thoracis (LT) ve longissimus lumborum (LL) kaslarından elde edilen etlere, 14 gün süre ile kuru dinlendirme yöntemi uygulanarak dinlendirme periyodu boyunca sarkomer uzunluklarında meydana gelen değişikliklerin belirlenmesi hedeflenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Materyal olarak, 11 aylık 6 adet Akkaraman ırkı erkek kuzunun longissimus thoracis ve longissimus lumborum kaslarından elde edilen etler kullanılmıştır. Kuru dinlendirme uygulaması için etler, +1°C’de, % 85 rutubet ve 0,2-0,5m/sn hava akımı olan soğutma dolabında 14 gün boyunca dinlenmeye bırakılmıştır. Dinlendirme işleminin, başlangıç (0), 7 ve 14. günlerinde alınan örnekler, rutin histolojik takip işlemlerinden sonra Crossmon’ın üçlü boyama yöntemiyle boyanıp sarkomer uzunlukları ölçülmüştür. Preparatlar ışık mikroskobu (Leica DM 250) ile değerlendirilmiş ve gerekli bölgelerin görüntüleri kamera ile dijital ortamda kaydedilmiştir.

Bulgular: Kuru dinlendirme işlemine tabi tutulan LT ve LL kas gruplarının, dinlendirme periyodu boyunca sarkomer uzunluklarının 1,71- 1,87μm arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir. LT kaslarının sarkomer uzunluklarının 7. güne kadar artış gösterip, sonrasında sabit kaldığı, LL kas grubundaki artışın ise 14. güne kadar sürdüğü belirlenmiştir. Aynı zamanda, 14 günlük süre zarfında LL kaslarında ölçülen ortalama sarkomer uzunluklarının LT kaslarına kıyasla daha uzun olduğu tespit edilmiştir. Dinlendirme periyodu boyunca ölçülen ortalama sarkomer uzunluklarındaki değişimler ile LT ve LL kas grupları arasındaki farklılıkların istatistiksel açıdan önemli olduğu görülmüştür (p<0.05).

Öneri: Elde ettiğimiz sonuçlar kuru dinlendirme işleminin Akkaraman ırkı erkek koyunların LL ve LT kaslarının sarkomer uzunlukları üzerine önemli düzeyde etkileri olduğunu göstermiştir. Bu sebeple farklı kas gruplarının sarkomer uzunluklarının bilinmesinin, kas grupları arasındaki gevreklik farklılıklarının ortaya konması ve daha gevrek etler elde edilebilmesi açısından önem taşıdığı düşünülmektedir.