2018, Cilt 34, Sayı 4, Sayfa(lar) 265-271
Ölçüm teknikleri arasındaki uyumun belirlenmesinde kullanılan grafiksel yöntemlerin ve regresyon modellerinin bir uygulama ile incelenmesi
Doğukan Özen
Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Bland Altman, Deming Regresyonu, Mountain Plot, Passing Bablok regresyon analizi
Görüntülenme Sayısı:286 - İndirilme Sayısı: 181

Amaç: Bu çalışmada, iki ölçüm tekniği arasındaki ilişkisel ve mutlak uyumun incelenmesinde kullanılan grafiksel (Bland Altman ve Mountain Plot) ve metodolojik (Passing-Bablok ve Deming regresyon analizleri) yöntemlerin bir uygulama veri seti yardımı ile gösterilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Uygulama materyalini alanında uzman bir araştırmacının temin ettiği toplam 84 adet timus dokusu örneği oluşturmaktadır. Bu doku örneklerine ilişkin bloklardan alınan kesitlere TUNEL (Yöntem 1) ve Caspase 3 immunohistokimya teknikleri (Yöntem 2) uygulanmış ve tespit sonrası her iki yöntem ile de apoptozise uğrayan hücrelerin sayımı yapılmıştır. İki ölçüm yönteminin uyumunun incelenmesinde ise Bland Altman ve Mountain Plot grafiksel yöntemleri ile Passing-Bablok ve Deming regresyon analizlerinden yararlanılmıştır.

Bulgular: İki ölçüm yöntemi arasında sistematik olarak sabit bir hatanın (yanlılığın) bulunduğu ve TUNEL yönteminin Caspase 3 immunohistokimya yöntemine göre ortalama 4,11 birim daha yüksek sonuç verdiği bulunmuştur. Ancak iki teknik arasında orantısal bir yanlılığın bulunmadığı tespit edilmiştir. İki yöntem arasında pozitif yönlü orta derecede bir uyum olduğu bulunmuştur (ρc=0,51 %95GA: 0,41-0,60).

Öneri: Metot karşılaştırılmasında kullanılan hatalı yaklaşımlar tartışılarak, bunlara alternatif olabilecek, daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesinde kullanılabilecek yöntemler bir uygulama ile sunulmuştur.