pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2020, Cilt 36, Sayı 2, Sayfa(lar) 127-139
Mastitisli süt ineklerinden izole edilen Staphylococcus aureus?ların fenotipik ve genotipik karakterizasyonu ve antimikrobiyal direnç genlerinin belirlenmesi
Mustafa Mohammed Saeed Al-Rubaye,Hasan Hüseyin Hadimli
Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Microbiology, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Staphylococcus aureus, fenotipleme, genotipleme, antimikrobiyal duyarlılık
Görüntülenme Sayısı:613 - İndirilme Sayısı: 277

Amaç: Mastitis, önemli ekonomik kayıplara neden olan süt ineklerinin en yaygın hastalıklarından biridir. Staphylococcus aureus, subklinik mastitise neden olan penetrasyonunu ve dokuların tahribatını kolaylaştıran çeşitli virülans faktörlerine sahiptir. Bu çalışmada, S. aureus'un fenotipik ve genotipik özelliklerini ve antimikrobiyal duyarlılığını araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Mastitisli süt ineklerinden izole edilen toplam 241 S. aureus suşu fenotipik olarak (katalaz, koagülaz, hemoliz, DNaz, mannitol fermantasyonu ve biyofilm oluşturma) ve genotipik olarak polimeraz zincir reaksiyon tekniği (PCR) kullanılarak test edildi. Antimikrobiyal duyarlılık testi 15 farklı antibiyotik kullanılarak yapıldı.

Bulgular: İzolatlar farklı hemoliz aktivitesi göstermiştir (? %47, ? %42, ? %10 ve ? %1), ancak sadece ?-hemolitik suşlar CAMP reaksiyonu göstermiştir. Tüm izolatlar %7,5 NaCl içeren MSA üzerinde büyüyebilmesine rağmen, izolatların %80,5'inde mannitol fermantasyon aktivitesi gözlenmiştir. Nuc geni tüm izolatlarda tespit edildi, ancak izolatların sadece %84,2'si DNase aktivitesi göstermiştir. Kongo kırmızı agar biyofilmleri tespit etmek için bir tarama yöntemi olarak kullanılabilirken, kristal viyole boyama yöntemi daha yeterli sonuçlar verir. Sec geni, enterotoksin genleri arasında en sık rastlanan gendir (%84). MecA genini barındırdığı üç izolat tespit edildi, ancak metisiline duyarlıydı.

Öneri: Sonuç olarak, izolatların fenotipik özelliklerindeki değişim S. aureus izolatlatının yanlış sınıflandırılmasına yol açmakta ve moleküler yöntemlerin kullanılması ihtiyacını arttırmaktadır. S. aureus'un hızlı ve doğru moleküler tiplenmesi, bu bulaşıcı mikroorganizmanın prevalansını belirleyebilir ve salgın enfeksiyonları önleyebilir.m kullanımının oksidatif strese karşı koruyucu etkisi görülmüştür.