2007, Cilt 23, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 035-038
KONYA VE SİVAS İLLERİNDEKİ BAZI SÜRÜLERDEKİ KOÇLARDA BRUCELLA OVİS ENFEKSİYONUNUN SEROPREVALANSI
Uçkun Sait UÇAN, Zeki ARAŞ
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji ABD, Konya
Görüntülenme Sayısı:658 - İndirilme Sayısı:

Brucella of »s. koçlarda epididi milise, koyunlarda abort] ara ve neonatal Ölümlere sebep oian enfeksiyöz bir etkendir. Ki inik bulguların diğer bazı genital enfeksiyonlarla ortak olması, İzolasyon ve identifıkasyonun güç ve zaman alıcı olması nedenlerinden dolayı rutin teşhiste ve epiderniyolojik çalışmalarda genellikle serolojik testlerden yararlanılmaktadır. Bu çalışmada. Konya ve Sivas Bölgelerindeki koçîarda, B. ovis enfeksiyonun yaygınlığını e. can/s NCTC 10854 suşundan hazırlanan antijen ile Modifiye Mikro Pleyt Aglütinasyon Tekniği (MPAT) kullanılarak belirlemek amacıyla 35 ayrı sürüden alınan 264 adet kan serumu yoklandı. Kan serumlarının 149'u (% 56.4) negatif ve 115'i (% 43.6) pozitif bulundu, Konya ili koçlarında % 35,5 Sivas İti koçlannda ise % 46.6 oranında seropozitiflik saptandı. Koçlarda B. ovis enfeksiyonunun örneklenen ilterdeki sürülerde yüksek seropozitiflik göstermesi hastalığın söz konusu illerde endemlk karakter taşıyabileceği kaygısını kuvvetlendirmektedir Erıdemik olmasının belirlenmesi için yıllık ve düzenli yoklamalara bugünden başlanması gerekmektedir.