2003, Cilt 19, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 011-015
RUMİNANT BESLEMEDE ENERJİ KAYNAĞI OLARAK KULLANILAN BAZI YEMLERİN ENERJİ İÇERİKLERİNİN NAYLON KESE TEKNİĞİ İLE BELİRLENMESİ
Nihat Denek1, Suphi Deniz2
1Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Haslalıkları Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
2YYÜ Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, VAN
Anahtar Sözcükler: Tane Yemler, Naylon Kese Tekniği, Yıkılabilirlik, Enerıi içeriği

Bu çalışmada, ruminantların beslenmesinde yaygın olarak kullanılan bazı enerji kaynağı yem maddelerinin naylon kese tekniği ile ytkımlanabilirlik ve enerji içerikleri belirlenmiştir. Bu amaçla, farklı bölgelerden toplanan 6'şar adet mısır, arpa, buğday, çavdar, yulaf ve tritikale örneği kullanılmıştır. Denemede kullanılan her yem maddesi 3 hayvanda 2'şer tekerrür halinde 2. 4, 8, 16, 24 ve 48 saat süreyle rumende inkube edilmiştir. Arpa, buğday, çavdar, yulaf ve trı-tıkalenın ınkubasyonun ilk saatlerinde (2 saat) KM'lerinin büyük oranda yıkımlandığı (sırasıyla % 73.16, % 80 70 % 81.66. % 65.17 ve % 75.87) gözlenmiştir. Mısır ise daha yavaş bir yıkılım grafiği çizmiş ve inkubasyonun 2. saatinde KM'nin sadece % 35.00'ı yıkıma uğramıştır. Mısırın yavaş yıkımlanma seyn inkubasyonun 48. saatine kadar devam etmiş ve 48. saat KM yıkılımı % 86 62'ye yükselmiştir. Arpa. yulaf ve tritikalede de KM yıkılımı 48. saate kadar yükselmiş ve bu ınkubasyon saatinde bu yemlerin KM yıkılımı sırasıyla % 87.78, %72.58 ve % 93.76 olarak bulunmuştur KM yıkılımı buğdayda 16. saatte (%90.73), çavdarda ise 24. saatte (%91.04) asimtola ulaşmıştır Yem maddelerinin yıkılabilirlik (KM ve OM) düzeyleri ile SE ve ME değerlerinin paralellik gösterdiği, ytkılımın asimtot değere ulaştığı saatlerde, enerji değerinin de asimtota ulaştığı ve daha sonraki saatlere ait enerji değerinin, bu saate ail enerji değen ile benzer olduğu gözlenmiştir Buna göre yem maddelerinin ME değerleri mısır için (48.saat) 13.90, arpa için (48.saal) 13.55, buğday için (16.saat) 13.53, çavdar için (24.saat) 13.68, yulaf için (48.saat) 11,25, tritikale için (48.saat) ise. 14 47 MJ/kg KM otarak bulunmuştur.