2003, Cilt 19, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 021-026
FARKLI YÖNTEMLERLE KONSERVE EDİLEN KÖRPE MISIR HASILININ KOYUNLARDA RUMİNAL FERMENTASYON ÜZERİNE ETKİSİ
Fuat Gürdoğan1, I. Halil Çerçi2
1Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu Süt Hayvancılığı Programı ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Sözcükler: Körpe Mısır Hasılı, Konservasyon, Ruminal Fermentasyon

Bu çalışma, farklı yöntemlerle konserve edilen körpe mısır hasılının koyunlarda ruminal fermentasyon üzenne olan etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 6x6 Latin Kare Deneme Düzeninde ve 6 aylık aynı canlı ağırlıkta 6 baş ivesi ırkı erkek toklu üzerinde yürütülmüştür. Altı farklı konserve yöntemine göre, 6 farklı grup oluşturulmuştur Buna göre. mısır hasıllanndan biçildiği gün yaş olarak silolanan Y grubunu, 24-48 saat toprak üsütünde pörsütülerek sılolanan Pt grubunu, 24-46 saat çatı altında pörsütülerek silolanan Pç grubunu. HCI ile işlenmiş samanla karılarak (%20 saman + %80 yaş hasıl) silolanan Y+S grubunu, toprak üstünde kurutulan Kİ grubunu ve çatı allında kurutulan Kç grubunu oluşturmuştur. Fermantasyon ürünlerinden laktik asit düzeyi, HCI ile işlenmiş samanla karılarak silolanan grupta ve NH3-N düzeyi ise. yaş olarak silolanan grupta daha yüksek bulunmuştur. Rumen sıvısı pH'sı, her üç ölçümde de, kuru ot gruplannda silaj gruplarına göre yüksek çıkmış, en düşük değer, HCI ile işlenmiş samanla karılarak silolanan grupta saptanmıştır (p<0.05). NH3 konsantrasyonu ise, en yüksek değere yaş olarak silolanan grupta ulaşmış (p<0.05), diğer gruplar arasında pek fark görülmemiştir Toplam uçucu yağ asidi, asetik asil, propiyonik asit ve butirik asit konsantrasyonu, kuru ol gruplarında silaj gruplarına göre daha düşük bulunmuştur (p<0.05).