2003, Cilt 19, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 099-104
VAN KEDİSİNDE DİL SİNİRLERİ ÜZERİNDE MAKROSKOPİK BİR ÇALIŞMA
Zekeriya Özüdoğru1, Gürsoy Aksoy2, Hüseyin Karadağ3
1Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, ERZURUM
2Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, KARS
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, VAN
Anahtar Sözcükler: Van Kedisi, Kranial Sinirler, Dil

Bu çalışma, Van kedisinde dili innerve eden cranial sinirleri incelemek amacıyla yapıldı. Araştırmada, 4 dişi 4 erkek olmak üzere 8 adet ergin Van kedisi kullanıldı. Dilin, n. lingualis, chorda tympani, n glossopharyngeus ve n. hypoglossus taralından innerve edildiği belirlendi. N. iingualis'in, n. alveolarıs mandibulans ile birlikte n. mandibularis'ten çıktığı, m. ptery-goıdeus medialis içinde 0,5 cm seyrettikten sonra chorda tympani'yi aldığı ve dilin rostral 2^3'nü innerve ettiği belirlendi N glossopharyngeusün 3-4 kök halinde medulla obiongata'dan çıktığı; n. vagus ve n. accessonus ile birlikte foramen ju-gulare'den cavum cranii'yi lerkettikten sonra dilin caudal 1/3'ünde sonlandığı görüldü. N. hypoglossus'un, canalis n. hypog-lossus'tan cavum cranii'yi terkettikten sonra a. lingualis ile birlikte seyrederek dil kaslarına dağıldığı gözlendi. N. facialis'ten orijin alan r, digastricus'un m. digastricusü, r. stylohyoideusün da m. stylohyoideusü innerve ettiği belirlendi.