pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 021-025
MASTİTİSLİ SÜT İNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOKLARIN β- LAKTAMAZ AKTİVİTELERİ VE ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI
H. Hüseyin Hadimli1, Mehmet Ateş1, Leyia Güler2, Kürşat Kav1, Taner Öncel3
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilım Dalı, KONYA
2Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, KONYA
3Pfizer İlaçları A.Ş. Hayvan Sağlığı Bölümü, İSTANBUL
Anahtar Sözcükler: Staphylococcus aureus, β laktamaz, antibiyolik duyarlılık
Görüntülenme Sayısı:1394 - İndirilme Sayısı: 872

Bu çalışmada, mast iti si i süt ineklerinden izole edilen 82 koagulaz pozitif (78 Staphylococcus aureus. 4 S. in-termedıus) ve 25 koagulaz negatif (15 S epıdermıdıs. 4 S. sımulans, 2 S. chromogenes. 2 S. saprophytics, 2 S capraef toplam 107 sfalilokok suşunun |i-laktamaz aktivıtelen ve antibiyotiklere duyarlılıkları belirlendi Koagulaz pozitif sta-tıiok oklardan 36'sı {% 46.1) (S. aureus) ve koagulaz negatif suşların 12'si (% 48) (10 S. epidermidis, 2 S. simulans) β-laktamaz pozitif bulundu Antibiyotik duyarlılık testlerine göre: 107 sfalilokok suşunun 105 i 98 1) enrofloksasıiin'e. da-noftoksasilm'e, amoksısilin+ klavulonık asil e, 104'ü (% 97.1) sefaperazon+sulbaktam'a, 98'i (% 91.5) kioksasılın'e, 93'u ı 86.9) sefaperazon'a, 86'st (% 80.3) oksasilın'e. 85'i (% 79.4) oksttetrasiklin'e. 83'ü (% 77.5) ampisılın+sulbaktam'a, 80 i (% 74,7) gentarnısin'e ve 76'sı (% 71 0) trimetopnm+ sullametaksazol'a duyarlı bulundu. Ayrıca, stafılokok suşlarının 67'sı 62.3) ampısılın'e, 66'sı (% 61.7) penisilin e, 50'si (% 46.8) eritromisin'e, 42'si (% 39.3) amoksisilıne dirençli olduğu tespit edildi.