2009, Cilt 25, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 009-013
"BEŞ SENELİK UMOR-U BAVTARİYE PROGRAMI" ÜZERİNE BİR İNCELEME
Ayşe Menteş Gürler
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı , Şanlıurfa
Anahtar Sözcükler: Veteriner Hizmetleri, Veteriner Işleri , Program

Hayvancılık, tüm dünyada , ulusal düzeyde geliştirilmesi gereken stratejik bir sektör olarak kabul edilmektedir. Özellikle savaş koşullarında daha önemli hale gelen salgın hastalıklar nedeniyle , Kurtuluş Savaşı sırasında veteriner hekimlik hizmetleri , 14Haziran 192D'de Ankara'da kurulan "umnr-u Baytar iye Dairesi" tarafından yürütülmüştür. Cumhuriyetin ilan ından sonra , 1923 yılında toplanan izmir Iktisat Kongresinde alınan kararların çerçe vesinde , veteriner hekimliği hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla, 1924 yılında "Beş Senelik UmQr-U Baytariye Programı" hazırlanmıştır. Programda belirlenen amaçlar arasında , hayvan ırkıarının ıslahı ve çoğaıtılmaları , verimlerinin arttırılması, ürünlerinin değerlendirilmesi, park , pazar, panayır ve benzeri yer lerde üreticiyi özendirici ortam yaratılması, salgın hastalıkların önlenmesi , yeterli ve yetenekli eleman yetiştirilmesi gibi konular bulunmaktadır.