1993, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 064-068
DENEYSEL OLARAK HEMAROJİK ŞOK OLUŞTURULAN KÖPEKLERDE KÜÇÜK HACİMLERDE KAN, İZOTONİK VE HİPERTONİK TUZLU SU UYGULAMALARININ HEMATOLOJİK PARAMETRELER VE ELEKTROılTLER ÜZERİNE ETKİLERİ
Ercan Keskin1, Mursayettin Eksen2
1Dr. Araş. Gör., S.Ü. Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya
2Yrd. Doç. Dr., S.Ü. Veterirıer Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya
Görüntülenme Sayısı:655 - İndirilme Sayısı: 756

Bu araştırma, deneysel olarak hemorajik şok oluşturulan köpeklerde küçük hacimlerde kan, izotonik ve hipertonik tuzlu su uygulamalannin etkileri incelendi. Bu amaçla materyal olarak 20 köpek kullanıldı. Köpekler her biri 5'er köpekten oluşan 4 gruba ayrıldı. Köpekler sodyum tiyopental (30 mg/kg, iv) ile anestezi edildikten sonra deneysel olarak hemorajik şok oluşturuldu. Ortalama arter bas1nc1 (OAB) 40+5 mmHg'ya düşürülerek 30 dakika (Hipotensiv dönem) bu seviyede tutuldu.

Hipotensiv dönem sonunda (HDS) I.,II.,III. ve IV. grupları oluşturan köpeklere 5 mg/kg hesabıyla intravenöz olarak sırasıyla; kendi kanları, izotonik, %3.5 ve % 7.5'/uk NaCL uygulandi.

Hematolojik parametreler için kan örnekleri deneme öncesi, hipotensiv dönem sonu, sıvı uygulamasından 30, 60 ve 90 dakika sonra alındı.

Araştırma başlangıcında ortalama alyuvar sayıları I.,II.,III. ve IV gruplarda sırasıyla; 5.37, 6.38, 5.58 ve 6.23x 106 /mm3 olarak bulundu. Bu değerler HDS'da sırasıyla; 4.98, 6.00, 4.71 ve 5.35x106/mm3 olarak belirlendi. Sıvı uygulamasmdan 90 dakika sonra ortalama alyuvar sayıları I.,II.,III. ve IV. gruplarda sırasıyla; 4.97, 5. 63, 4.35 ve 4. 15x106/mm3 olarak belirlendi.

Araştırma başlangıcında I., II.,III. ve IV. gruplarda hematokrit değerler sırasıyla; %39.2, 47.2, 40.7 ve 43.7 olarak bulunurken, aynı değerler HDS'da %35.6, 42.3, 34.1 ve 39.0olarak belirlendi. Diğer taraftan 90. dakikada hematakrif değer I.,II.,III ve IV gruplarda sırasıyla; 34.4, 41.3, 30.9 ve 28.5 olarak bulundu.

Araştırma başlangıcında plazma sodyum düzeyleri I.,II., IIII. ve IV. gruplarda sırasıyla; 134.9, 137.9, 137.0 ve 141.1 mEq/L olarak bulunurken, aynı değerler HDS'da 133:5, 136.8, 133.6 ve 135.7 mEq/L olarak belirlendi. Diğer taraftan plazma sodyum değerleri 90. dakikada aynı gruplarda sırasıya; 136.6, 136.4, 136.8 ve 144.3 mEq/L olarak kaydedildi.

Araştrma başlangıcmda plazma potasyum seviyeleri I.,II.,III. ve IV. gruplarda sırasıyla; 4.98, 5.27, 5.07 -ve 5.06 mEq/L olarak belirlendi. Plazma potasyum düzeyleri HDS'da tüm gruplarda arttı, 90. dakikada tüm gruplarda azaldı.