1993, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 083-086
BİR YOSUN EKSTRAKTININ (MAXICROP) YUMURTACI TAVUKLARDA VERİM ÜZERİNE ETKİLERİ
Behiç Coşkun, Fatma İnal, Erdoğan Şeker, Nurettin Gülşen, H. Derya Arık
S.Ü. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya
Görüntülenme Sayısı:773 - İndirilme Sayısı: 1763

Bu çalışmada bitkilerde büyüme düzenleyicisi olarak kullanılan yosun ekstraktının yumurta tavuklarında yumurta verimi, yem tüketimi, yemden yararlanma ve yumurta sarrsı rengi üzerine etkileri incelendi.

Araştırmada 108 adet 44 haftalık yaşta Hisex Brown yumurtacı tavuk 3 gruba ayrıldı. Gruplara 12 hafta boyunca, sırasıya, yosun ekstraktt içermeyen (kontrol), % 0.1 ve %1 düzeylerinde yosun ekstraktı içeren rasyonlar yedirildi. Deneme sonrast 5 hafta süreyle bütün gruplara kontrol rasyonu verildi ve tavuklann verimleri üzerindeki etkileri gözlendi.

Deneme döneminde gruplardaki ortalama yumurta verimleri sırasıyla% 68.23, 74.45 ve 62.05 olarak bulundu (P<0.05). Bir kg yumurta üretimi için tüketilen yem miktarı %0. 1 orantnda yosun ekstraktı bulunan grupta en düşük olarak bulunmuştur.

Yosun ekstraktt ilavesinin yem tüketimi ve yumurta ağırlıklarını etkilemediği, ancak yumurta sarısı rengi üzerine olumlu etki yaptığı belirlendi.

Sonuç olarak yosun ekstraktının yumurta tavuklarının beslenmesinde verimi arttrmak amactyla kullanılabileceği fakat bu konuda doz ve yumurta kalitesi ile ilgili daha kapsamlı araşttrmalara gerek olduğu kanatine varılmıştır.