2009, Cilt 25, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 051-059
BRUCELLA SUŞLARININ İOENTİFİKASYONU VE BİYOTİPLENOİRİLMESİ
Zeki Aras, Mehmet Ateş, Uçkun Sait Uçan
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji ABD, Konya
Anahtar Sözcükler: Brucellozis, Teşhis, Biyotiplendirme

Dünyanın önemli zoonoz hastalıklarından olan Brusellozis; hayvanlarda genital organlara yerleşerek yavru atmalara ve infertiliteye neden olmakta, endemikolduğu ülkelerde ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu derlemede hayvanlarda brusellozisin teşhisi ve etkenlerin tiplendirilmesi ile ilgili moleküler metotlar aktarıldı. Serolojik metodlar derlemenin kapsamı dışındadır.