1987, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 013-023
İNEKLERDE ERKEN GEBELİK TANISI AMACIYLA KAN VE SÜTTE PROGESTERON HORMONU DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Erol ALAÇAM1, Tevfik TEKELİ2, A. Nuri SEZER3
1S. Ü. Veteriner Fakültesi, Doğum ve Reprodü>ksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya
2S. Ü. Veteriner Faıkültesi, Doğum ve Reprodüıksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya
3Özel Nükleer Tıp Merkezi, Konya
Görüntülenme Sayısı:632 - İndirilme Sayısı: 827

Bu çalışma, inek ve düvelerden aşımı izleyen ilk ve ikinci östrüs dönemlerinde toplanan kan ve süt örneklerindeki progesteron horınonu düzeylerini ölçerek erken gebelik tanısı sağlamak ve karşılaştırmalı olarak daha yüksek oranda gebelik tanısı şanslarını araştırmak amacıyla yapıldı.

Çalışmada materyal olarak İsviçre esrneri ırıkından, 2 - 11 yaşlı, 40 inek ve 10 düve kullanıldı.

Doğal aşımları izleyen 21., 38. ve 45. günlerde ineklerden kan ve süt, düvelerden ise sadece kan örnekleri alındı. Kanlar 2000 rpm de, sütler ise 5000 rpm de 20 dakika santrfüj edilerek, serumları çıkartıldı ve özel assay tüplerine aktarılarak, laboratuvar işlemlerine kadar derin dondurucuda (- 20Cº ) saklan dı.

Progesteron hormonu ölçümleri radyoimmunoassay (RIA) yöntemi ile yapıldı ve çalışmada «125 I Direct Progesteron Analiz Kiti, IMM 1024, Immuchem Corp.» ile « Mini assay, tip 6-20 Gamma sayıcı» kullanıldı.

Yapılan ölçürolere göre, progesteron düzeyleri, kan için 2.30 ng/ml den, süt serumu için 1.94 ng/ml den yüksek olanlar gebe, düşük olanlar ise gebe değil şeklinde sınıflandırıldılar.

RIA testi bulguları aşımları izleyen 60. günde uygulanan rektal palpasyon ile kontrol edildi.

Çalışma sonucunda, gebelerde %84.45, gebe olmayanlarda ise %100.00 oranında doğrulukla tanı konulabildi.

Aşımı izleyen 21., 38. ve 45. gün kan değerleri ile inek ve düvelerden yapılan ölçümler arasında istatistiksel yönden bir farklılık görülmedi. Yine ineklerde'ki kan ve süt değerleri arasında, 21- 45. günlerde %5 düzeyinde bir korelasyon saptandı.

Sonuç olarak, inek ve düvelerden aşımı izleyen 21. günde alınan tek bir kan/süt örneğine uygulanacak RIA yöntemi ile yüksek oranda bir doğrulukla gebelik tanısı yapılabileceği kanısına varıldı.