1987, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 133-144
BUZAĞILARDA EKSPERİMENTAL KOLİBASİLLOZ'UN ESHA CALVASİD 60, ESHA CALVASİD VE CHOLOSTRAL SUPLEMENT İLE TEDAVİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
Yeysi ASLAN1, Yavuz SEZEN2, Osman ERGANİŞ3, Ali Muhtar TİFTİK4, Osman KAYA5
1S. Ü. Veteriner Fa•kültesi, İç Hastalıkları bilim dalı, Konya
2S. Ü. Veteriner Fakültesi, Bakteriyoloji bilim dalı, Konya
3S. Ü. Veteriner Fakültesi, Bakteriyoloji bilim dalı, Konya
4S. Ü. Veteriner Frukü1tesi, İç Hastalıkları bilim dalı, Konya
5S. Ü. Veteriner Fakültesi, Bakteriyoloji bilim dalı, Konya
Görüntülenme Sayısı:661 - İndirilme Sayısı: 953

Bu araştırmada, neonatal dönemdeki 12 Holştayn buzağı kullanıldı. Buzağılar hazırlanan barınaklara yerleştirildikten sonra• deneysel enfeksiyondan önce özel emzikli kovalarda ikame süt ile beslendiler. Hayvanların sağlık kontrolleri yapılarak, gaitanın bakteriyolajik ve parazitolojik muayenesi, total lökosit, % hematokrit değer, üre, Na, K1 P ve total protein gibi kimi kan parametreleri deneysel enfeksiyondan önce ölçüldü. Tüm değerlerin normal sınırlar içerisinde seyrettiği tesbit edildi.

Deneysel• kalibasillaz oluşturmak için hayvanlara enterotoksijenik E. coli (108bakteri/ml.) suşundan 40 ml, invaziv suştan (1012makteri/ml.) 2 ml olmak üzere toplam 42 ml, patojen E. coli oral yolla verildi. Enfeksiyonun 1, 12, 36. saatlerinde hayvanların klinik kontrolleri yapıldı. Enfeksiyondan 12 saat sonra tüm hayvanlarda ateş, iştahsızlık, orta derecede ishal, T, P, ve R değerlerinde artışlar görüldü. Enfeksiyonun 36. saatinde bu semptomların daha da şiddetlendiği, hematokrit değer, total lökosit kan üresi değerlerinde önemli oranlarda artış, Na miktarında aynı oran•da azalma görülürken K, P ve total proteinin enfeksiyondan fazlaca etkilenmediği tesbit. edildi.

Klinik ve hematolojik değerlerin normale kıyasla önemli oranlarda değişime uğradığı devrede hayvanlar; Birisi kontrol, ikiside tedavi grubu olmak üzere üç eşit gruba ayrıldı. Tedavi gruplarında birine esha calvasid superasid 125 g/L su, diğerine ise cholostral suplement 50 ml/L süt miktarında uygulandı. Kontrol grubu ise esha calvasid 60, 150 g/L su ile beslenmeye devam edildi. Kontrol grubundan bir hayvan öldü ve diğerlerine tedavi grubuna uygulanan cholostral suplement'le mudahale edilerek kurtarıldı. Her iki tedavi grubundaki hayvanların hepsinin adı geçen ikame süt yemleri ile enfeksiyona karşı korunabildiği tesbit edildi.