1987, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 167-177
KONYA BÖLGESİNDEKİ İSHALLİ BUZAĞILARDAN İZOLE EDİLEN E. COLİ'LERİN, BİYOKİMYASAL, ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIK VE BULAŞICI TİP PLAZMİD (R-FAKTÖR) TAŞIMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Mehmet ATEŞ1, İ. Yavuz SEZEN2, Osman ERGANİŞ3, Mehmet ÇORLU4
1S. Ü. Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
2S. Ü. Veteriner .Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
3S. Ü. Vet. Fak. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
4S. Ü. Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
Görüntülenme Sayısı:658 - İndirilme Sayısı: 841

Bu çalışmada, bir haftalık yaştan küçük ishalli buzağılardan izole edilen 51 E. Coli suşunun bazı biyokimyasal özellikleri, değişik antibiyotiklere direnç durumları ve R – faktör aktarım yetenekleri incelendi.

Suşların % 1.96 (yalnız 1suş)'sı hemolitik aktiviteye sahipti, laktoz, mannitol, dulsit, arabinozve adonitol fermentasyon testlerinin oranları sırasıyla, %100, %100, %100, %54.9, %98.1, %21.6; MR, VP, üreaz, sitrat, triptofan deaminase, H2S, indol ve hareket testleri için sırasıyla, %100, %0.0, %0.0, %100, %0.0, %96.1 ve %80.4 olarak belirlendi.

Suşların %1.96 (yalnız 1 suş)'sı hemolitik aktiviteye sahipti.

Disk difüzyon metoduna göre, E. coli suşlarının antibiyotiklere direnç oranları, tetrasiklin için %70.5, oksitetrasiklin ve neomisin için %86.2, eritromisin için %98.1, ampisilin için %54.9, sulfafurazol için %49.0, streptomisin için %37.3, kloramfenikol için %23.4, kanamisin için %25.5, gentamisin için %21.5 ve nalidiksik için %5.9 olarak tespit edildi.

Suşların %94.1'i üçten fazla antibiyotiğe dirençliydi.

Suşların bulaşıcı tip plazmid taşıma oranları %27.1 olarak bulundu.