1987, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 207-219
ÇEŞİTLİ MEVSİMLERDE HOLSTEIN, GÜNEY ANADOLU KIRMIZISI İLE BUNLARIN G1 VE G2 MELEZİ DÜVELERİNDE GLUTAMİK OKZALASETİK TRANSAMİNAZ, ALKALİ FOSFATAZ, KAN ÜRE NİTROJENİ VE SERBEST YAĞ ASİTLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
Mehmet NİZAMLIOĞLU
S. Ü. Veteriner Fakültesi, Biyokimya Bilim Dalı, Konya
Görüntülenme Sayısı:757 - İndirilme Sayısı: 1091

Bu çalışmada materyal olarak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mercimek Zootekni Araştırma Enstitüsüne ait 8 - 11 aylık 21 baş Holstein (H), 17 baş Güney Anadolu Kırmızı (GAK), H x GAK birinci geriye melezlernesi olan 18 baş G1 ve ikinci geriye melezinden de 13 baş G2 olmak üzere toplam 69 baş düve kullanıldı.

Araştırma dört mevsim devam etti. Böylece deney süresince her mevsimde birer defa kan alındığından bir hayvandan 4 kez ve toplam olarak 276 kan alma işlemi ve her numunede GOT, BUN, ALP, FFA uygulandığından toplam 1104 analiz yapıldı.

Serumda glutamik okzalasetik transaminaz ve alkali fosfataz enzimlerinin analizleri Boehringer enzim test korobinasyon preparatları kullanılarak yapıldı. Kan üre nitrojeni miktarı tayininde ise, Nesslerizasyon metodu kullanıldı. Plazma serbest yağ asitleri tayini kolorimetrik olarak yapıldı. Sonuçların istatistiki değerlendirilmesinde variyans analizi ve Duncan testi uygulandı.

Çeşitli mevsimlerde GOT değerleri; 41.44 ± 3.84 - 82.38 ± 5.69 U /L. ALP değerleri; 36.85 ±2.19 - 110.76 ±7.86 U/L. BUN değerleri; % 10.02 ±0.667 - 17.52 ±1.328 mg. FFA değerleri; 0.047 ±0.003 - 0.461 ±0.093 mM/L arasında değişmiştir.

Mevsimler ve ırklar arası farklılıkların büyük bir kısmının istatistiki yönden önem taşıdığı tesbit edildi (P<0.01, P<0.05).