1993, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 008-012
ŞAVAK PEYNİRİNDE KOLİFORM GRUBU MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
O. Cenap Tekinşen1, Bahri Patır2, Mehmet Alkan3
1Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, Vet. Fak. Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilimdalı, Konya
2Y. Doç. Dr., Fırat Üniversitesi, Vet. Fak. Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilimdalı, Elazığ
3Dr., T. Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara
Özet
Elazığ'da tüketime sunulan şavak peynirinde koliform grubu mikroorganizmaların türleri ve dağılımları 45 peynir örneğinde incelendi.

Örneklerin tümünün koliform grubu mikroorganizmalarını içerdiği bulundu. Örneklerde en sık rastlanan türlerin sırasıyla Aerobacter aerogenes I (% 75. 6). Escherichia coli 1 (% 70. 1 ), Escherichia freundii I (% 48.9), Escherichia coli II (% 22.2), Aerobacter aerogenes ll(% 13.3) ve Escherichia freundii II (% 6.7) olduğu gözlemlendi.

İzole edilen toplam 398 suşun 157'sinin Escherichia coli 1 (% 39.5), 129'unun Aerobacter aerogenes I (% 32.4) ve 54'ünün Escherichia freundii 1 (% 13. 6) olduğu bulundu.

Sonuç olarak, Elazığ bölgesi şavak peynirinin hijyenik koşullar altında üretilmediği ve halk sağlığı açısından potansiyel bir tehlike arzedebileceği kanısına varıldı.

  • Başa Dön
  • Özet