1993, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 069-073
DÜVELERDE DEGİŞİK YOLLARDAN VE FARKLI DOZDA VERİLEN LUPROSTİOL'ÜN LUTEOLİTİK ETKİSİ VE GEBELİK ORANININ ARAŞTIRILMASI
Mehmet Güler1, D. Ali Dinç2, Ahmet Semacan3, Melih Aksoy1, Kürşat Işık4, Hüseyin Erdem5
1Yrd. Doç. Dr., S.Ü.Vet. Fak., Doğ. ve Rep. Hast. Anabilim Dalı, Konya
2Doç. Dr., S.Ü. Vet. Fak., Doğ. ve Rep. Hast. Anabilim Dalı, Konya
3Dr. Araş. Gör., S.Ü. Vet. Fak., Doğ. ve Rep. Hast. Anabilim Dalı, Konya
4Vet. Hekim, Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü, Konya
5Araş. Gör., S.Ü. Vet. Fak., Doğ. ve Rep. Hast. Anabilim Dalı, Konya
Özet
Bu çalışmada farklı yollardan düşük dozda PGF2α uygulanarak luteolitik etkisi ve bunu takiben elde edilen gebelik oranı araştırıdı.

Tubüler genital organlarında herhangi bir bozukluk olmayan ve ovaryumları aktivite gösteren 2-3 yaşında 15 baş isviçre Esrmeri düve, senkronize edildikten sonra (15 mg Luprostiol İM) rastgele 3 gruba ayrılarak, 1. gruba (İM) bir prostaglandin F2a analoğu olan Luprostiol 15 mg intramüsküler, 2. gruba (İVSM) 3.75 mg intravulva-submukozal ve 3. gruba(İO) 0.75 mg intraovarian yoldan enjekte edildi. Enjeksiyondan hemen önce ve bunu takibeden 5 gün süreyle jugular kan örnekleri toplanarak plazma progesteron miktarı belirlendi.

Östrüsün dış belirtilerinin gözlenmesi ve plazma progesteron miktan belirlenerek yapilan değerlendirme sonucuna göre, her üç gruptan birer hayvan da luteolizis oluşmadı. İM ve İO prostaglandin uygulanan grupta geriye kalan hayvaniann tümünde (4 hayvan) luteolizis oluştu (%80), İVSM prostaglandin verilen grupta 4 hayvandan 2'sinde (%40) luteolizis oluşurken kalan 2'sinde (%40) luteolizis'te gecikme gözlendi. Plazma progesteron miktarı 1. ve 3. gruptaki hayvanlarda ilaç uygulamasmdan sonraki 24 saatte 1 ng/ml'nin altına düşerken 2. grupta bunlara nazaran daha yüksek seviyede kaldi. Östrüsün dış belirtilerine dayanılarak yapılan tesbitte, İM ve İVSM gruplarda östrüslerin 49-72. saatler arasına yoğunlaştığı gözlenmesine karşılık, İO grupda diğer iki gruba nazaran daha erken dönemde oluştu (24-36. saatler arasında). Östrüs belirtilerine göre bu sürenin ikinci yarısında sun'i tohumlama uygulanan hayvanlarda gebelik oranı ise İO grupta en yüksek olarak bulundu (% 100)

  • Başa Dön
  • Özet
  • Giriş
  • Giriş
    α
  • Başa Dön
  • Özet
  • Giriş