1993, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 079-082
ANKARA KEÇİSİNDE LYMPHONODİ CERVİCALES SUPERFİCİALES VE LYMPHONODİ POPLİTEİ'NİN AFFERENT VE EFFERMENT LENF DAMARIARI ÜZERİNDE MAKROANATOMİK ARAŞTIRMALAR
Sadettin TIPIRDAMAZ1, Necdet DURSUN2, Hasan ERDEN3, Zafer DAŞCI4
1Doç. Dr., S.Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Bilim Dalı, Konya
2Prof. Dr., S.Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Bilim Dalı, Konya
3Yrd. Doç. Dr. S.Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Bilim Dalı, Konya
4Araş. Gör. S.Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Bilim Dalı, Konya
Özet
Bu çalışmada, Ankara keçilerinde lymphonodi cervicales süperficiales ve lymphonodi poplitei'nin afferent ve efferent damarlannm sayı ve seyirleri makroskobik olarak araştırıldı Bu amaçla 8 adet Ankara keçisi materyal olarak kullanıldı.

Ankara keçilerinde lymphonodi cervicales süperficiales 'e phalanx media düzeyinden başlayan 4- 5 adet afferent lenf darnan girmektedir. Adı geçen lenf düğümünü ise sadece 1 adet efferent lenf daman terk eder. Efferent lenf daman sol ekstremitede truncus jugularis'e, sağ ekstremitede angulus venosus'a açılmaktadır.

Lymphonodi popliteiye corium limitans'm proximqlinden n. digitalis darsalis communis III ve IV'ün her iki yanından başlayan 6- 7 adet afferent lenf daman girmekte ve lenf düğümünü terk eden 2 adet efferent lenf daman daman da lymphonodi ischiadici'ye drene olmaktadır.

  • Başa Dön
  • Özet