YAZARIN SORUMLULUKLARI

Eurasian Journal of Veterinary Sciences Dergisi’nin yazım kuralları güncellenmiştir, yazarların makale dosyalarını hazırlamadan önce buradaki bilgileri dikkatle okuyarak, makale dosyalarını örnekteki formata göre hazırlayıp sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Formata uygun olarak hazırlanmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Makalede ismi yer alan bütün yazarlara ait ORCID bilgileri makale yükleme esnasında sistemdeki ilgili alana doğru olarak eklenmesi gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan makaleler değerlendirmeye alınmaz.

ORCID numarası olmayan yazarlar için;

ORCID NUMARASI aşağıdaki linkten alınabilinir;

Üç adımda sisteme kaydınızı yaptırmanız mümkün:

1) “orcid.org/register” adresinden 30 saniye süren bir kayıt işlemini tamamlayın,

2) ORCID kaydınızı, profesyonel bilgileriniz ile geliştirin; ayrıca ResearcherID, Scopus veya LinkedIn gibi sitelerdeki bilgilerinizi de buraya aktarabilirsiniz.

3) ORCID tanımlayıcınızı web sitenizde kullanabilir, bir çalışma gönderdiğiniz zaman, burs veya destek programlarına başvuracağınız zaman, çalışmanız için tanınırlık kazanacağınız durumlarda çalışma akışınızı kontrol edeceğiniz her durumda ORCID tanımlayıcınızı beyan edebilirsiniz.

Editöryal İnceleme Süreci

Derginin editörlüğü ve makale yayınlanma süreçleri, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE)(http://www.icmje.org/), Dünya Tıp Editörleri Birliği (WAME)(https://www.wame.org/), Bilim Editörleri Konseyi (CSE) (https://www.councilscienceeditors.org/), Etik (COPE) (https://publicationethics.org/), Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) (https://ease.org.uk/publications/ease-statements-resources/ease-statement-on-quality-standards/) ve Ulusal Bilgi Standartları Örgütü (NISO)( https://www.niso.org/publications), yayın Komitesi'ne uygun olarak belirlenmektedir. Dergi, bilimsel yayıncılıkta şeffaflık ve en iyi uygulama ilkelerine (doaj.org/bestpractice) uygundur.

Bir makalenin yayına kabul edilebilmesi için özgünlük, yüksek bilimsel kalite ve atıf alabilme potansiyeli en önemli kriterlerdir. Dergiye değerlendirilmesi amacıyla gönderilen makaleler daha önce sunulmamış veya önceden elektronik veya basılı ortamda yayınlanmamış olmalıdır. Dergiye yüklenen makaleler, değerlendirme için başka bir dergiye gönderilmişse ve/veya yayın için dergimizde daha önce değerlendirilip reddedilen makaleler hakkında yazarlar tarafından bilgi verilmesi zorunluluktur. Bu durumlar hakkında bilgi verilmesi makale değerlendirme sürecini hızlandıracaktır. Bilimsel bir toplantıda sunulan makaleler, organizasyonun adı, tarihi ve yeri dahil, kurum hakkında ayrıntılı bilgi ile birlikte sunulmalıdır.

Hakem Değerlendirme Süreci

Eurasian Journal of Veterinary Sciences Dergisi'ne gönderilen makaleler, çift-körleme hakem isürecinden geçecektir. Her bir makale, tarafsız bir değerlendirme süreci sağlamak için kendi alanlarında uzman olan en az iki harici, bağımsız hakem tarafından gözden geçirilecektir. Yayın kurulu, editörler veya derginin yayın kurulu üyeleri tarafından gönderilen yazıların değerlendirme süreçlerini yönetmek için harici ve bağımsız bir editör davet edilmektedir. Baş Editör, tüm başvurular için karar verme sürecindeki son yetkili mercidir.

Etik Kurallar

Araştırma protokollerinin Etik Kurul tarafından uluslararası sözleşmelere uygun olarak onaylanmış olması gereklidir. (Ekim 2013'te değiştirilen Dünya Tıp Birliği Deklarasyonu “İnsan Deneklerine İlişkin Tıbbi Araştırmalar İçin Etik İlkeler” www.wma.net). Deneysel, klinik, ve ilaç çalışmaları için etik kurul raporları veya eşdeğer bir resmi belge yazarlardan istenmektedir. İnsanlarla ilgili deneysel araştırmalara ilişkin el yazmaları için, hasta ve gönüllülerin yazılı olarak bilgilendirilmiş onamının, girebilecekleri prosedürlerin ayrıntılı bir açıklamasının ardından alındığını gösteren bir ifade bulunmalıdır. Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin ilgili bölümünde "Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (https://grants.nih.gov/grants/olaw/Guide-for-the-care-and-use-of-laboratory-animals.pdf) (https://www.nap.edu/catalog/ 5140/guide-for-the-care-and-use-of-laboratory-animals)  prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmelidirler. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar için, hayvanların acı çekmesini ve acı çekmesini önlemek için alınan önlemler açıkça belirtilmelidir. Hasta onamı, etik kurulun adı ve etik kurul onay numarası ile ilgili bilgiler ayrıca makalenin Gereç ve Yöntem bölümünde de belirtilmelidir. Hastaların anonimliğini dikkatlice korumak, yazarın sorumluluğundadır. Hasta kimliğini ortaya çıkarabilecek fotoğraflar için, hastanın veya yasal temsilcisinin (hayvanlar için hasta sahibinin) imzalı izinleri eklenmelidir.

Yüksek lisans ve doktora tezlerinden elde edilen yayınlarda, tez yazarı ve danışman hocası(varsa eş danışmanı) haricinde çalışmada başka yazarın yer almaması gerekmektedir, bu kurala uyulmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacak, alınmış olsa bile bununla ilgili etik ihlaller kapsamında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.

Bir yazarın bir yıl içerisinde dergimizde üç adetten fazla makalesi yayınlanmaz.

----Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir

  • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
  •  İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
  •  İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
  • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,

Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,

Ayrıca;

  • Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
  • Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
  • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi


SORU: Geçmiş yıllarda tamamlanmış çalışma ve tezden üretilen yayınlar için geriye dönük etik Kurul İzni alınmalı mıdır?

2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

SORU: TR Dizin’in bu kuralları ile üniversiteler dışında yapılan yayınlara kısıt mı getirilmiştir ?

Hayır. Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da bölgelerinde bulunan Etik Kurul’lara başvurabilmektedir.

Ek olarak ;

Dergiler “Yayın Etiği”, “Araştırma Etiği” ve “Yasal/Özel izin belgesi alınması” ile ilgili kurallara uyduğunu uluslararası standartlara atıf yaparak, hem web sayfasında hem de basılı dergide her biri için ayrı başlık açarak belirtmelidir.

Dergilerde yayın etiğine uygunluk konusu sadece yazarların sorumluluğuna bırakılmamalı, dergi yayın etiği konusunda izleneceği yolu açık olarak tanımlanmış olmalıdır.

Dergilerde yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.

Çalışma insan ve hayvan deneklerinin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklerasyon, kılavuz vb uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.

Tüm klinik çalışmalarda Helsinki Deklarasyonu İlkelerine uyulması zorunludur.

(http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html).

Bu tür çalışmalarda, yazarların yöntem bölümünde çalışmayı ilkelere uygun olarak yaptıklarını, etik konseylerin ve çalışmaya katılan diğer kişilerin “aydınlatılmış onam” aldıklarını belirtmeleri beklenir.

Deney hayvan çalışmalarında, yazarlar yöntem kısmında Laboratuar Hayvanlarının Bakım ve Kullanım Kılavuzu prensiplerine göre hayvan haklarını korumalı ve etik kurul onayı almalıdırlar (http: //www. nap.edu/catalog/5140.html).

Olgu sunumlarında hastanın aydınlatılmış onamı alınmalıdır.

Etik kurul onayı bilgileri, yöntem kısmında, komitenin adı, tarihi ve numarası ile birlikte belirtilmelidir.

Ayrıca EJVS dergisi “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ” tarafından belirtilen tüm içeriğe uyumludur. Herhangi bir uyumsuzluk durumda sorumluluk çalışma ile ilgili yazarlarındır.

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx

İntihal-Aşırmacılık

Tüm makaleler, hakem değerlendirmesi veya değerlendirme sürecinde benzerlik tespiti için iThenticate tarafından taranmaktadır. %15’ten benzerlik oranına sahip olan makaleler değerlendirmeye alınmaz. Ancak, alıntı yapılan cümlelerin veya makalenin yazarıysanız, metnin daha önce yayınlanan verilerle kabul edilemez bir benzerliği olmamalıdır.

Başkalarının (veya kendi çalışmaların) önceki çalışmalarını tartışırken, lütfen materyali her durumda doğru bir şekilde alıntıladığınızdan emin olmanız gerekmektedir.

İddia edilen ya da şüpheli bir araştırma yapılması durumunda, örneğin intihal, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği / imalatı, Dergi yayın kurulu, COPE (https://publicationethics.org/core-practices) kurallarına uygun olarak bu durumu takip edecek ve gerekli mercilere konu ile ilgili bildirim yapılacaktır.

Editör(lerin) Sorumlulukları

Yayın Kararları; Editör, dergiye gönderilen makalelerin hangilerinin yayınlanması gerektiğine karar vermekten sorumludur. Editör derginin yayın kurulunun politikalarına rehberlik edebilir ve daha sonra iftira, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili yürürlükte olacak yasal gerekliliklerle kısıtlanabilir. Editör bu kararı verirken diğer editörler veya hakemler ile görüşebilir.

Objektif Değerlendirme; Çalışmalar milliyet, etnik köken, dini inançlar, cinsiyet, cinsel tercihler, vatandaşlık ve yazarın politik görüşü göz önüne alınmaksızın niteliklerine göre değerlendirileceklerdir. 

Gizlilik; Editör veya editör kadrosundan herhangi biri gönderilen çalışma hakkındaki hiçbir bilgiyi sorumlu yazar, hakemler, olası hakemler, diğer editörlük tavsiyesi verenler ve yayıncı dışında kimseyle paylaşmamalıdır.

Çıkar Çatışmaları; Gönderilen bir çalışmada yer alan yayınlanmamış materyal yazarın yazılı onayı alınmadan editörün kendi çalışmasında kullanılmamalıdır.

Hakem Sorumlulukları

Editör Kararlarına Katkı; Hakem denetimi yayın kararlarında editöre destek verir ve aynı zamanda hakemin yazarla yaptığı editöryal iletişim yazarın çalışmayı geliştirmesini sağlar. 

Dakiklik; Rapor edilen bir çalışmayı incelemede kendini uygun görmeyen veya verilen zaman içerisinde inceleme yapmanın mümkün olmadığını düşünen hakemler editör bu konuda bilgilendirmeli ve kendisini inceleme sürecinden muaf tutmasını istemelidir.

Gizlilik; İncelemeye alınan tüm çalışmalar gizli dokümanlar olarak algılanmalıdır. Editör tarafından yetkilendirilmeyen kimseye gösterilmemeli veya hakkında kimseyle konuşulmamalıdır. 

Nesnellik Standartları; İncelemeler tarafsız bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Yazara yönelik kişisel eleştiriler uygunsuzdur. Hakemler görüşlerini açık bir şekilde destekleyen kanıtlarla ifade etmelidirler. 

Kaynakları Teyit Etme; Hakemler yazarlar tarafından alıntılanmayan ilgili basılı çalışmaları belirtmelidir. Daha önceden rapor edilmiş herhangi bir gözlem, sonuç çıkarım veya görüş ifadesinin ilgili alıntısı verilmelidir. Hakem aynı zamanda azımsanmayacak oranda benzerlik taşıyan veya kişisel olarak bildikleri diğer makalelerle örtüşen değerlendirme sürecindeki makaleler konusunda editörü uyarmalıdır. 

Çıkar Çatışmaları; Hakemlik sürecinde elde edilen imtiyazlı bilgi veya görüşler gizli tutulmalıdır ve kişisel çıkarlar için kullanılmamalıdır. Çalışmalarla bağlantısı olan herhangi bir yazar, şirket veya kurumla ilgili rekabet, birliktelik veya diğer ilişkilerden kaynaklı çıkar çatışmaları hissettikleri metinleri hakemler göz önünde bulundurmamalıdır. 

(https://publicationethics.org/resources/flowcharts/turkish-all-flowcharts)

(https://static1.squarespace.com/static/53e16b74e4b0528c244ec998/t/543acda6e4b094d04bcacacd/1413139878532/IAVE-AuthorGuidelines.pdf)

(http://www.veteditors.org/consensus-author-guidelines-on-animal-ethics-and-welfare-for-editors)

Yazar(ların) Sorumlulukları

Makalede yer alan her bir yazar ICJME tarafından önerilen aşağıda yer alan yazarlık kriterlerini yerine getirmek durumundadır. (ICMJE - www.icmje.org). ICMJE, makalede isminin yer alacak yazarın aşağıdaki 4 kritere dayanmasını önerir:

1) Araştırmanın tasarımına önemli katkılar sağlanması veya çalışma için veri toplama, analiz etme veya yorumlama,

2) Araştırmayı hazırlamak veya önemli entelektüel içerik için gözden geçirmek; ve

3) Yayınlanacak son versiyonun onayı; ve

4) Makalede benzerlik oranının %15’ten fazla olmayacağını,

5) Dergiye yüklediği dosya isimi ve içeriklerinin kör hakemlik sürecini etkilemeyeceğini,

6) Çalışmanın/makalenin herhangi bir bölümünün doğruluğu veya bütünlüğü başta olmak üzere tüm yönlerinden sorumluluk aldıklarını kabul ederler.

Yapılan iş bölümlerinden sorumlu olunmasının yanı sıra, sorumlu yazar, çalışmanın diğer bölümlerinden hangi ortak yazarların ne sorumluluğu olduğunu tanımlayabilmelidir. Ayrıca, yazarlar ortak yazarlarının katkılarının bütünlüğüne güven duymalıdır.

Makalede yazar olarak belirtilen herkes dört kriterin tümünü karşılamalı ve dört kriteri karşılayanların tümü yazar olarak tanımlanmalıdır. Dört kriterin tamamını karşılamayanlar, makalenin başlık sayfasında belirtilmelidir.

Eurasian Journal of Veterinary Sciences Dergisi, makalenin ilk başvuru sürecinde harekete geçebilmek için, yazarlardan her birinin katkısı başlık sayfasında belirtilmesi zorunludur. Yayın kurulu “armağan/hayalet yazarlığı” durumundan şüpheleniyorsa, başvuru daha fazla gözden geçirilmeden reddedilecektir. Makalenin sunulmasının bir parçası olarak, ilgili yazar, makalenin yüklenmesi ve gözden geçirilmesi aşamalarında yazarlık için tüm sorumluluğu üstlendiğini bildirmeli ve makale yüklerken bunu kabul etmiş sayılır.

Çıkar çatışması

Eurasian Journal of Veterinary Sciences Dergisi, yazarları ve gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine dahil olan kişileri, potansiyel önyargı veya çıkar çatışmasına yol açabilecek mali, danışman ve kurumsal dahil olmak üzere mevcut veya potansiyel çıkar çatışmalarını önceden bildirilmesini talep etmektedir. Bireylerden veya kurumlardan gönderilen bir çalışma için alınan herhangi bir maddi hibe veya diğer destek Yayın Kurulu'na bildirilmelidir. Editörlerin, yazarların veya hakemlerin potansiyel çıkar çatışması vakaları, COPE ve ICMJE kuralları çerçevesinde derginin Yayın Kurulu tarafından çözüme kavuşturulur. Ayrıca potansiyel çıkar çatışmalarında sorumluluğun yazışma yazarına ait olduğunu bildiren “ICMJE Form for Disclosure of Potential Conflicts of Interest” formu doldurularak beyan altına alınır.

Derginin Yayın Kurulu, tüm şikayetleri COPE kuralları çerçevesinde ele alır. Bu gibi durumlarda, yazarlar şikayetleri ile ilgili olarak yazı işleri ile doğrudan iletişime geçmelidir. Gerektiğinde, dahili olarak çözülemeyen sorunların çözümü için bir arabulucu tayin edilebilir. Baş Editör, tüm itiraz ve şikayetler için karar verme sürecindeki nihai mercidir.

Telif Hakkı, Lisanslama, Yayın Hakları

Eurasian Journal of Veterinary Sciences Dergisi, her bir makale başvurunun bir Telif Hakkı Lisans Sözleşmesi (http://eurasianjvetsci.org/index.php3?code=EJVS adresinden indirilebilir) ile birlikte gönderilmesini istemektedir. Şekiller, tablolar veya hem basılı hem de elektronik formatlardaki diğer materyaller dahil olmak üzere önceden yayınlanmış içeriği kullanırken, yazarların telif hakkı sahibinden izin almaları gerekir. Bu husustaki hukuki, mali ve cezai sorumluluklar yazarlara aittir. Telif Hakkı Lisans Sözleşmesini imzalayarak yazarlar, Eurasian Journal of Veterinary Sciences Dergisi tarafından yayımlanmak üzere kabul edilirse, makalenin Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Uluslararası Lisansı (CC-BY-SA) kapsamında lisanslanacağını kabul eder.

Bir CC lisansıyla malzemeyi Lisanslama: Tam olarak gösteren en uygun şekilde nasıl bir dergi Açık Erişim olduğu gereğidir Creative Commons (CC) lisansı ile içeriğin her parça lisans. DOAJ, bir CC lisansının veya eşdeğerinin uygulanmasını en iyi uygulama olarak kabul eder ve her bir makalede bunu gösterir. Makale lisansı, dergi web sitesi için geçerli olan herhangi bir lisanslamadan ayrı ve farklı olmalıdır. Telif hakkı ve Lisanslama Yardım sayfamızda lisans ve telif hakkı uygulama hakkında https://doaj.org/rights linkinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

"Adil Kullanım" kavramının Açık Erişimden farklı olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve dünyanın çeşitli diğer ülkelerinde farklı şekilde yorumlandığını lütfen unutmayın. Adil kullanım, genellikle izin istemeden eğitim amaçlı sınırlı kullanıma izin verilmesi anlamına gelir. Adil kullanım, Açık Erişim ve açık erişim lisanslama koşullarından bağımsız olarak geçerlidir. Eurasian Journal of Veterinary Sciences Dergisi adil kullanım kavramını benimsememektedir.

Eski ve yeni tüm arşivlerimiz için açık Erişim politikamız ile telif hakkı politikamız Creative Commons lisansı ile uyumludur.

EJVS Dergisi konusunda uzman çift kör akran hakemler ile minimum 45 günlük değerlendirme süresine ve DOI ile tam metin çevrimiçi erişime sahip hızlı yayın süresine sahip ve erken basım seçeneğini sunan bir dergidir.

Feragat

Eurasian Journal of Veterinary Sciences Dergisi'nde yayınlanan makalelerde yer alan ifadeler veya görüşler, editörlerin, yayın kurulunun veya yayıncının görüşlerini değil yazarın görüşlerini yansıtır; editörler, editörler kurulu ve yayıncı, bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk veya sorumluluk kabul etmemektedir. Yayınlanan içeriğe ilişkin nihai sorumluluk yazarlara aittir.

Makale İşlem Ücreti (APC)

EJVS(Eurasian Journal of Veterinary Sciences) bir açık erişim dergisidir ve derginin içeriğine herhangi bir ücret ödemeden çevrimiçi olarak erişilebilir. Bu nedenle, EJVS herhangi bir ürün işleme ücretleri (APC) ve makale gönderme ücreti (ASC) talep etmez.

İletişim adresi (e-mail veya posta)

Prof. Dr. Cafer TEPELİ (Baş Editör),

Doç. Dr. Mustafa Agah TEKİNDAL (Editör, Biostatistics Editör)

Doç. Dr. Mustafa Bahadır ÇEVRİMLİ (Editör)

Doç. Dr. Hasan ALKAN (Editör)

Doç. Dr. Ahmet CEYLAN (İngilizce Editörü)

Doç. Dr. Üyesi Kübra KARAKAŞ ALKAN (İngilizce Editörü)

Araş. Gör. Zekeriya Safa İNANÇ (Editöryal Ofis, Redaktör & Mizanpaj Editörü)

Eurasian Journal of Veterinary Sciences
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
Alaeddin Keykubat Kampüsü 42075, Konya, Turkey 
www.ejvs.selcuk.edu.tr 
http://eurasianjvetsci.org 
e-mail: eurasianjournalofveterinarysci@gmail.com, ejvs@selcuk.edu.tr