pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2014, Cilt 30, Sayı 4, Sayfa(lar) 217-221
Bovine Ephemeral Fever Virus inokule edilen Vero hücre kültürlerinde lipid peroksidasyon biomarkırlarının belirlenmesi
Oguzhan Avci*, Sibel Yavru, Irmak Dik
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: BEFV, SOD, CAT, GPX, MDA
Görüntülenme Sayısı:1489 - İndirilme Sayısı: 3351

Amaç: Bu çalışma Bovine Ephemeral Fever Virus (BEFV, Genbank No: GQ229452.1) inokule edilen Vero hücre kültürlerinde lipid peroksidasyon biomarkırlarını belirlemek amacı ile yapıldı.

Gereç ve Yöntem: BEFV inoküle edildikten sonra 4'er saat ara ile 5 gün boyunca hücre süpernatantları toplandı. Hücre süpernatantlarındaki süperoksid dismütaz (SOD), katalaz (CAT), glutasyon peroksidaz (GPX) enzimleri, glutasyon (GSH) ve malondialdehit (MDA) miktarı ticari olarak temin edilen ELISA kitleri ile ölçüldü. Bunun yanında ayrıca BEFV'nin meydana getirdiği sitopatojenik etki (CPE) invert mikroskop yardımı ile periyodik olarak değerlendirildi.

Bulgular: Araştırmada BEFV'nin CPE'si inokulasyonu takiben 72. saatte elde edildi. Maksimum SOD miktarı 56. saatte tespit edilirken, CAT ve GPX minimum seviyeleri ise sırasıyla 8. ve 104. saat olarak belirlendi. GSH miktarı sırasıyla 30., 60., 84. ve 120. saatlerde maksimum; 44., 92. ve 112. saatlerde minimum seviyede ölçüldü. MDA miktarında ilk 8 saatte ani düşüş meydana geldiği belirlendi. CAT, MDA ve SOD düzeylerinin BEFV'in neden olduğu CPE oluşumundan önce azaldığı tespit edildi.

Öneri: Lipid peroksidasyon biyomarkırlarının BEFV'nin patogenezinde yararlı olabileceği öngörülmektedir. BEFV enfeksiyonunda oluşacak oksidatif hasarın azaltılması ile ilgili çalışmaların planlanmasında yardımcı olabilir.