pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2015, Cilt 31, Sayı 2, Sayfa(lar) 122-126
Herpes Simplex Virus tip 1 inokule edilen Vero hücre kültüründe antioksidan enzim aktiviteleri
Sibel Yavru, Oguzhan Avci, Irmak Dik, Kamil Atli
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: HSV-1, SOD, CAT, GPX, GSH
Görüntülenme Sayısı:1472 - İndirilme Sayısı: 1186

Amaç: Bu çalışma Herpes Simplex Virus tip 1 (HSV-1) inokule edilen Vero hücre kültürlerinde antioksidan kapasite/ oksidatif stres biomarkırlarını belirlemek amacı ile yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Vero hücre kültürüne HSV-1 inokule edilerek 21 saat boyunca (1. saate kadar 15 dk'da bir, 6. saate kadar saatte bir, 6-10. saat arası 30 dk'da bir, 10-21. saat arası saatte bir olmak üzere) hücre süpernatantları toplandı. Hücre süpernatantlarındaki süperoksit dismütaz (SOD), katalaz (CAT), glutasyon peroksidaz (GPX) enzimleri, glutasyon (GSH) ve malondialdehit (MDA) miktarı ticari ELISA kitleri ile ölçüldü. HSV-1'in meydana getirdiği sitopatojenik etki (CPE) ise invert mikroskop yardımı ile periyodik olarak değerlendirildi.

Bulgular: Araştırmada HSV-1 inokulasyonunu takiben 6. saatte CPE gözlendi. SOD'un en yüksek ve en düşük düzeyi sırasıyla 17. ve 1. saatte belirlenirken, 18. saatte CAT ve 7. saatte GPX seviyeleri en düşük düzeyde tespit edildi. GSH miktarı ilk 30 dk içinde minimum seviyeye ulaştıktan sonra 10. saatte miktarında artış meydana geldi. MDA miktarında 3. saatte ani yükseliş olurken 18. saatte maksimum seviyeye ulaştığı belirlendi. Oksidatif stresin önemli belirteçleri olan SOD ve GSH düzeylerinin HSV-1'in neden olduğu CPE oluşumundan önce azaldığı tespit edildi.

Öneri: Lipid peroksidasyonunun HSV-1'in patogenezinde rol alabileceği ve HSV-1 enfeksiyonu tedavisinde antioksidan uygulamalarının faydalı olabileceği ifade edilebilir.