pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2015, Cilt 31, Sayı 2, Sayfa(lar) 116-121
Koyunlardan izole edilen Corynebacterium pseudotuberculosis suşlarının identifikasyonu ve antibiyotiklere duyarlılıkları
Aslı Sakmanoğlu1, Hasan Hüseyin Hadimli1, Osman Erganiş1, Yasemin Pınarkara2, Zafer Sayın1, Kürşat Kav1
1Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuklu, Konya, Turkey
2Department of Food Technology, Sarayonu Vocational School, University of Selcuk, Sarayonu, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Corynebacterium pseudotuberculosis, koyun, kazeöz lenfadenitis, PZR
Görüntülenme Sayısı:1803 - İndirilme Sayısı: 1406

Amaç: Bu çalışmada, Kazeöz Lenfadenetis (KLA)'li koyunların lenf düğümlerinden izole edilen Corynebacterium pseudotuberculosis (C. pseudotuberculosis) izolatlarının biyokimyasal identifikasyonu, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile doğrulanması, fosfolipaz D (PLD) enzim aktivitesinin belirlenmesi ve antibiyotiklere duyarlılıklarının tespit edilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Toplam 1176 adet koyun KLA yönünden muayene edildi ve 1176 lenf düğümü bakteri izolasyonu için alındı. Örnekler, kanlı agara ekildi ve 37°C'de 48 saat mikroaerofilik olarak inkübe edildi. Şüpheli izolatların, morfolojik, biyokimyasal özellikleri PZR analizleri, Rhodococcus equi (R. equi) ve Staphylococcus aureus (S. aureus) ile PLD enzim aktiviteleri belirlendi. Ayrıca, C. pseudotuberculosis izolatlarının 16 antibiyotiğe duyarlılıkları disk diffüzyon metodu ile belirlendi.

Bulgular: Toplam 72 şüpheli izolat biyokimyasal özelliklerine göre C. pseudotuberculosis olarak identifiye edildi. Tüm izolatlar S. aureus ile antagonist ve R. equi ile sinerjik olarak PLD enzim aktivitesi gösterdi. İzolatların tümü PZR ile C. pseudotuberculosis olarak doğrulandı. C. pseudotuberculosis izolatlarının farklı antibiyotiklere değişik oranlarda duyarlı oldukları, izolatların büyük çoğunluğunun (%98) florfenikole duyarlı, %62.5'inin ampisilin ve linkomisine dirençli olduğu belirlendi.

Öneri: Enfeksiyonun antibiyotiklerle in-vivo tedavide başarısızlığı ile ilgili çok sayıda veri bulunmasına rağmen etkenin bu çalışmada kullanılan pek çok antibiyotiğe in-vitro duyarlı olduğu, PZR'ın ve bu çalışmada kullanılan primerlerin, biyokimyasal özelliklerine göre identifiye edilen izolatların doğrulanmasında faydalı olduğu ifade edilebilir.