pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2015, Cilt 31, Sayı 3, Sayfa(lar) 152-157
Tulatromisinin koyunlarda güvenilirliğinin belirlenmesi
Orhan Çorum1,2, Ayşe Er2, Burak Dik2, Hatice Eser1,2, Emre Bahcivan2,3, Enver Yazar2
1Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Konya
3Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Koyun, tulatromisin, güvenilirlik
Görüntülenme Sayısı:2286 - İndirilme Sayısı: 1438

Amaç: Tulatromisin koyunlarda etiket dışı olarak kullanılmakla birlikte ilacın koyunlarda güvenilirliği ile ilgili kaynağa ulaşılamamıştır. Mevcut araştırmanın amacı tulatromisinin koyunlarda güvenilirliğini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada 10 adet erkek tokluya tulatromisin 2.5 mg/kg tek doz deri altı yolla uygulandı. Uygulamadan önce (0. gün, kontrol) ve sonrası 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. günlerde kan örnekleri alındı. Serum örneklerinden kalp (Kütle Ck-MB, troponin I), karaciğer (Alkalen fosfataz, total bilirubin, alanin aminotransferaz, aspartat aminotransferaz, gamma glumatiltransferaz, total protein, albümin) ve böbrek (Kan üre nitrojen, kreatinin) hasar belirteçleri ile kan örneklerinden hemogram parametreleri (Alyuvar, akyuvar, platelet, hemoglobin, hemotokrit) ölçüldü.

Bulgular: Deneme süresince hayvanlarda klinik olarak olumsuz değişim gözlenmedi. Kontrol (0. gün) değerlerle karşılaştırıldığında 1. gün troponin I düzeyinde artış (P<0.05) belirlenirken, karaciğer (Total bilirubin, aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz, gamma glutamiltransferaz, total protein, albümin) ve böbrek (Kan üre nitrojen, kreatinin) hasar belirteçlerinde referans aralık içinde istatistiki (P<0.05) değişimler belirlendi. Hemogram parametrelerinde ise 6. günde alyuvar, hemoglobin ve hemotokrit değerlerinde azalma (P<0.05) belirlendi.

Öneri: Tulatromisinin geçici olarak kalp hasar belirteçlerinde yükselme ve kan tablosunda değişimlere neden olduğu belirlenmekle birlikte, koyunlarda tek dozda (2.5 mg/kg, subkutan) kullanıldığında güvenli olduğu ifade edilebilir.