pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2017, Cilt 33, Sayı 4, Sayfa(lar) 260-267
Ardahan İlinde arıcılık işletmelerinin sorunları ve beklentileri
Pınar Ayvazoğlu Demir1, Erol Aydın1, Kemal Yazıcı2, Turgut Kırmızıbayrak3
1Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, 36100 Kars, Türkiye
2Ardahan Üniversitesi, Posof MYO, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, 75802 Ardahan, Türkiye
3Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, 36100 Kars, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Ardahan, arıcılık, bal, hayvancılık ekonomisi, sorunları
Görüntülenme Sayısı:1426 - İndirilme Sayısı: 683

Amaç: Bu araştırmada Ardahan ilindeki arıcılık faaliyetleri ile ilgili sorunlar ve alınması gereken önlemler ortaya konulmuştur.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın materyalini Ardahan ilinde 2013 yılı itibariyle faaliyette bulunan 661 arıcılık işletmesinden 216’sı ile yüz yüze yapılan anketten elde edilen veriler oluşturmuştur. Bulgular: Arıcıların %46,3’ünün arıcılık faaliyetlerine son 10 yılda başladığı, %60,7’sinin eğitim seviyesinin lise ve üstü olduğu ve %93,5’ini arıcılık faaliyetini dışında başka işlerle de uğraştıkları belirlenmiştir. Katılımcıların yalnızca %37,5’i mevcut bal fiyatlarından memnun olduğunu beyan ederek, %8,8’i gelecekte arıcılığı bırakmayı düşündüğünü ifade etmiştir. Arıcılar karşılaştıkları sorunların başında “Kaliteli ana arı temini”, “Arı hastalıkları ve zararları” ve “Arı ırklarının verim düşüklüğü” olduğunu beyan etmişlerdir.

Öneri: Ardahan ilinde yapılan çalışmada sektöre ilişkin sorunların ülke arıcılığına yönelik sorunlardan soyutlanamayacak durumda olduğu, Türkiye geneli ile ortak sorunların var olduğu görülmüştür. Bu nedenle arıcılık sektöründeki sorunların çözümü için; organik/ekolojik bal üretimi konusunda ihtisaslaşma ve markalaşmaya gidilmesi hususunda yetiştirici birliklerinin, üniversite ve bakanlığın işbirliği yapması bal ve diğer arı ürünleri üretimine büyük bir ivme kazandıracaktır.