pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2018, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-006
Timokuinonun sığır periferal kan monükleer hücre proliferasyonuna etkisi
Uçkun Sait Uçan, Zafer Sayın, Aslı Sakmanoğlu, Ali Uslu
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji AD, 42250, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Timokuinon, Fenil boronik asit, inek, mononükleer hücreler, proliferasyon
Görüntülenme Sayısı:1747 - İndirilme Sayısı: 911

Amaç: Timokuinon (Tq), Nigella sativa’nın en önemli bileşeni olup memelilerin çeşitli hücreleri üzerinde olumlu biyolojik etkilere sahiptir. Bu çalışmada, sığırların periferal kan dolaşımı mononükleer hücreleri üzerine Tq’nin in vitro şartlarda etkisi araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Farklı Tq yoğunluklarının sığır periferal kan dolaşımı mononükleer hücrelerinin yaşamına ve proliferasyonuna etkileri hücre kültürü (BrdU) ve ELISA metotları ile ve iki mitojenin (Concanavalin A; Con A ve Pokeweed Mitogen; PWM) varlığında ve yokluğunda araştırıldı. Bununla birlikte fenil boronik asit (FBA)’in muhtemel etkisi benzer şekilde ölçüldü.

Bulgular: Tq, sığır kan dolaşımında bulunan mononükleer hücreler, kültür sıvısına 50 μg/mL miktarında eklendiğinde blastojenik etki gösterdi. 5 günlük 10⁷/mL yoğunluğunda hücre bulunan kültürlerde 50 μg/mL Tq, 0.485±0.06 düzeyinde blastogenetik cevaba sebep oldu (P<0,01). Con A ve PWM için mitojenik cevaplar ise sırası ile 0,399±0,084 ve 0,397±0,049 olarak belirlendi. Tq’nun her iki mitojen (Con A veya PWM) ile kombinasyonu blastogenetik yanıtta artışa yol açmadı. Ancak, Tq’nun immün hücreler üzerindeki bu mitojenik etkisinin mekanizması aydınlatılmaya muhtaçtır. FBA de, kültüre 2.5 μg/mL son konsantrasyonunda eklendiğinde anlamlı miktarda (0,425±0,058) mitojenik etki gösterdi (P<0,01).

Öneri: Tq’nun, gelecekte adjuvan bileşimine girebilecek aday bir madde olduğu fikrimizi, ayrıca doğrudan ve in vivo olarak immün uyarıcı olarak da kullanılabileceği hipotezimizi desteklemektedir. Diğer taraftan, FBA’nın da, sığırda benzer potansiyele sahip olabileceği değerlendirilmektedir.