pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2019, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 071-078
Kesime sevk edilen repeat breeder ineklerde uterusların histopatolojik ve mikrobiyolojik değerlendirilmesi
Yunus Çakıcı1, Mehmet Aköz2
1Director of the Institute of Veterinary Control, Konya, Turkey
2Selcuk University, School of Health Services, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Endometritis, Histopatoloji, İnek, Mikrobiyoloji, Repeat breeder
Görüntülenme Sayısı:1510 - İndirilme Sayısı: 660

Amaç: Bu çalışmada, repeat breeder ineklerde endometritislerin histopatolojik muayene ile belirlenmesi ve endometritise neden olabilecek bakterileri araştırmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Konya ilindeki mezbahalara kesim amacıyla getirilen 53 baş repeat breeder inekten ve 10 baş döl tutma problemi olmayan inekten alınan toplam 63 uterus örneği makroskobik, histopatolojik ve mikrobiyolojik yöntemlerle incelendi.

Bulgular: Çalışmada değerlendirilen 63 örneğin 22’sinde endometritis tespit edildi. Bunlardan 5’inde kataral endometritis, 5’inde purulent endometritis, 5’inde kronik nonpurulent endometritis, 6’sında kronik purulent endometritis ve 1’inde ise granulamatöz endometritis tespit edildi. Mikrobiyolojik incelemede ise 11 uterusta bakteri izole edilirken, en çok Streptecoccus spp. ve Escherichia coli izole edildi. Antibiyogram sonucuna göre ise identifiye edilen bakterilerin tümünün Amoksisilin/Klavulanik asit ve Florfenikol’e duyarlı olduğu tespit edildi. Bununla birlikte Penisilin G’ye karşı direncin arttığı belirlendi.

Öneri: İneklerde repeat breederın etiyolojisinde önemli faktörlerden biri olan endometritislerin belirlenmesinde histopatolojik muayenenin etkili olduğu görülmüştür. Uygun tedavi protokollerinin oluşturulmasında klinik muayene bulgularının, histopatolojik ve mikrobiyolojik bulgularla birlikte değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatine varılmıştır.