pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2019, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 079-086
Buzağıların solunum sistemi enfeksiyonunun tedavisinde tilmikosin’in klinik etkinliğinin değerlendirilmesi
Mahmut Ok1, Hasan Hüseyin Hadimli2, Merve İder1
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Buzağı, solunum sistemi enfeksiyonu, tilmikosin, tedavi
Görüntülenme Sayısı:1735 - İndirilme Sayısı: 977

Amaç: Bu çalışmanın amacı, buzağıların solunum sistemi enfeksiyonunun tedavisinde tilmikosin’in klinik etkinliğini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma solunum sistemi enfeksiyonu bulunan 30 buzağı üzerinde gerçekleştirildi. Buzağılardan bronkoalveolar lavaj (BAL) sıvısı örnekleri alındı. Mikrobiyolojik muayeneleri yapıldı ve etkenlerin antibiyotik duyarlılıkları belirlendi. Buzağılara tilmikosin (10 mg/kg) deri altı yolla tek doz uygulandı.

Bulgular: Toplam 30 BAL sıvısı örneğinin 11’inde bakteriyel üreme olmazken, 19’unda bakteriyel üreme tespit edildi. Örneklerin 14’ünde Pasteurella multocida (P. multocida), 3’ünde Trueperella pyogenes (T. pyogenes) ve 2’sinde Escherichia coli (E. coli) izole edildi. Bakterilere etkili olan antibiyotiklerin ise amoksisilin, sefquinom, marbofloksasin, gamitromisin ile tilmikosin olduğu saptandı.

Öneri: Sonuç olarak, solunum sistemi enfeksiyonlarında dominant bakterinin Pasteurella multocida olduğu, tilmikosin’in buzağıların solunum sistemi hastalıklarının tedavisinde etkili olduğu belirlendi.