pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2019, Cilt 35, Sayı 4, Sayfa(lar) 199-203
Yaban ördeklerinden (Anas platyrhynchos) termofilik Campylobacter türlerinin izolasyonu ve moleküler tanımlanmasının değerlendirilmesi
Aliye Gülmez Sağlam, Elif Çelik, Mustafa Reha Çoşkun, Özgür Çelebi, Fatih Büyük, Mithat Şahin, Salih Otlu
Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas, Kars, Turkey
Anahtar Sözcükler: Termofilik Campylobacter, izolasyon, multiplex- PCR, yaban ördeği
Görüntülenme Sayısı:1324 - İndirilme Sayısı: 498

Amaç: Bu çalışmada, yaban ördeklerinde insan ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkileyen Campylobacter türlerinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:Yaban ördeklerinden toplanan 110 dışkı örneği kültürel ve moleküler yöntemlerle incelendi. Ön zenginleştirme amacıyla örnekler Preston Campylobacter Enrichment Broth’a ekildi ve inkübe edildi. İnkübasyondan sonra ön zenginleştirme kültürden Preston Campylobacter Selective Agar’a ekim yapıldı ve 42°C 24-48 saat inkübasyona bırakıldı. Üremenin olduğu kültürler önce koloni morfolojisi ve sonra mikroskobik görünüm açısından değerlendirildi. Şüpheli koloniler değerlendirildikten sonra multiplex PCR ile incelendi.

Bulgular: Toplam 110 dışkı örneğinin 10'unda (%9,1) Campylobacter spp. bulundu. Yapılan Multiplex PCR ile 10 izolatın Campylobacter jejuni olduğu teyit edilmiştir.

Öneri: Bu çalışma ile, yaban ördeklerinden Campylobacter spp. varlığı belirlendi ve yaban ördeklerinin Campylobacter türleri için önemli bir rezervuar olabileceği kanaatine varıldı. Ayrıca, Kars bölgesi kuşların göç güzergahında olduğu için göçmen kuşlarının potansiyel taşıyıcı olabilecekleri göz önünde tutulmalıdır.