pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2020, Cilt 36, Sayı 2, Sayfa(lar) 115-120
Koyunlara kombine antiprotozoal ilaç kullanımının güvenilirliği
Merve İder1, Amir Naseri1, Tuğba Melike Parlak2, Aidai Zhunushova3, Enver Yazar2
1Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Internal Medicine, Konya, Turkey
2Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Pharmacology and Toxicology, Konya, Turkey
3Kyrgyz-Turkish Manas University, Veterinary Faculty, Department of Pharmacology and Toxicology, Bishkek, Kyrgyz Republic
Anahtar Sözcükler: İmidokarb, buparvaquon, oksitetrasiklin, güvenilirlik, koyun
Görüntülenme Sayısı:909 - İndirilme Sayısı: 954

Amaç: Bu çalışmanın amacı kan parazitlerine karşı kullanılan imidokarb, buparvaquon ve oksitetrasiklinin koyunlarda maksimum doz ve sürede kombine kullanımının olası yan etkilerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada 10 adet koyuna imidokarb (2.4 mg/ kg), buparvaquon (2.5 mg/kg) ve oksitetrasiklin (20 mg/kg) birlikte kas içi yolla 3 gün ara ile iki kez uygulandı. Kan örnekleri uygulama öncesi (0 kontrol) ve sonrası 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. günler alındı. Malondialdehid, 8-hidroksi-2-deoksiguanosin, troponin I ve kreatin kinaz-MB isoenzim düzeyleri ELISA okuyucusunda belirlenirken, kalp, karaciğer ve böbrek fonksiyon parametreleri otoanalizörde ölçüldü. Ayrıca kan gazları ve hemogram parametreleri ölçüldü.

Bulgular: Uygulama sonrası koyunlarda oksidatif stres belirlenmezken (p>0.05), laktat dehidrogenaz, aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz, kan üre nitrojen ile glikoz düzeylerinde artışlar belirlendi (p<0.05). Alkalen fosfataz, akyuvar sayısı ve sodyum düzeylerinde düşmeler gözlenirken (p<0.05), hemoglobin, bikarbonat, potasyum, iyonize kalsiyum ve klor düzeylerinde istatistiki dalgalanmalar belirlendi (p<0.05).

Öneri: Koyunlara imidokarb, buparvaquon ve oksitetrasiklinin kombine uygulamasının ciddi oksidatif stres, kardiyotoksisite ve nefrotoksisiteye neden olmadığı, fakat bu kombinasyonun karaciğer fonksiyonu ile kan gazları ve hemogram parametrelerini etkileyebileceği ifade edilebilir. Ancak hasta hayvanlarda bu kombinasyonun kullanılmasında dikkatli olunmalıdır.