pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2020, Cilt 36, Sayı 4, Sayfa(lar) 277-286
Balıkesir ilindeki süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri ve sorunları
Burak Mat1, Yavuz Cevger2
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, Konya Türkiye
2Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Balıkesir ili, süt sığırcılığı, yapısal analiz, üretim sorunları
Görüntülenme Sayısı:1274 - İndirilme Sayısı: 531

Amaç: Bu çalışmada, Balıkesir ilinde süt sığırcılığı yapan işletmelerin yapısal özelliklerinin ve üretime yönelik sorunlarının ortaya konması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın gerecini Balıkesir ili ve ilçelerinde yer alan ve Balıkesir ili Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği'ne üye işletmelerden veri derleme formu aracı ile elde edilen birincil veriler oluşturmaktadır. Örneklemin tespitinde, tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmış ve 135 adet işletme çalışmaya dahil edilmiştir. Değişkenlerin gösteriminde ortalama±standart sapma ve Medyan (Maksimum-Minimum) yüzde ve frekans değerleri kullanılmıştır. Veri analizi yapılırken, üç ve daha fazla grup karşılaştırması için ise Kruskal Wallis ve Bonferroni-Dunn testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Süt sığırcılığı işletme sahiplerinin %49,6'sının lise mezunu olduğu ve %63'ünün süt sığırcılığı ile ilgili herhangi bir eğitime katılmadığı belirlenmiştir. Teknoloji kullanım oranı küçük ölçekli işletmelerde %10,3 seviyesinde iken bu oran büyük ölçekli işletmelerde %100 seviyesine ulaşmıştır. Süt sığırcılığı işletmelerinin girdi olarak kullandıkları kaba yemin ortalama %68?ini kendilerinin ürettikleri saptanmıştır. İşletmelerden elde edilen verilere göre 2017 yılında ortalama 5,51 ton (baş/laktasyon) ve 2018 yılında ortalama 5,40 ton (baş/laktasyon) süt elde edilmiştir.

Öneri: Balıkesir ilinde son yıllarda turizm ve sanayi sektörlerinin lehine yaşanan ekonomik dönüşüm ve gelişim ile mera alanlarını ve yem bitkisi üretimini azaltmakta dolayısıyla hayvancılık sektörünün il düzeyindeki gelişimini olumsuz etkilemektedir. Araştırma kapsamındaki işletmelerde süt sığırcılığına ait bazı verim parametrelerinin istenilen standart değerlerden saptıkları tespit edilmiştir. Bu işletmelerde alınacak önlemler ve yapılacak eğitim çalışmaları ile bu verim parametrelerinin istenilen değerlere getirilerek işletmelerin kârlılık ve verimliliğin artmasına olanak sağlayacaktır. Bu artışın gerçekleşmesi ile uzun vadede Türkiye'de süt sığırcılığı sektöründe kendi kendine yeterliliğin sağlanmasına ve hayvancılıkta ithalatın minimize edilmesine önemli katkı sağlayacaktır.