pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2005, Cilt 21, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 039-044
İNEKLERDE TRANSREKTAL ULTRASONOGRAFİ, SERUM PROGESTERON ANALİZİ VE VAGİNAL SMEAR MUAYENESİ İLE ERKEN GEBELİK TANISI
Deniz Nak1, Yavuz Nak1, Dilek Arsoy Başaran2, Abdülkadir Keskin1
1Uludağ üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, BURSA
2Nükleer Tarım ve Hayvancılık Araştırma Merkezi, TAEK, ANKARA
Anahtar Sözcükler: İnek, Gebelik Teşhisi, Ultrasonografi, Progesteron, Vaginal Smear
Görüntülenme Sayısı:1794 - İndirilme Sayısı: 6941

Bu çalışma ineklerde erken gebeliğin tanısı için tohumlama sonrası 21., 38. ve 46. günlerde transrektal ult-rasonografi, serum progesteron analizi ve vaginal smear in sitolojik muayenesi gibi üç farklı metodun karşılaştırılması ve embriyonik ölümlerin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Çalışmada materyal olarak Holstein ırkından, 3-6 yaşlı. 44 adet inek kullanıldı. Ultrason muayenesinin 21. günde sensitivite ve spesifitesi sırasıyla %82.3 ve %59.2 idi, fakat 38. ve 46. günlerde sırasıyla % 100-100 ve %100*100 olarak bulundu {P< 0.05). 21. günde gebe ve gebe olmayan ineklerde progesteron konsantrasyon lan önemli değişiklikler gösterdi {P< 0.001). Gebe ve gebe olmayan ineklerde toplam intermedier ve parabasal hücre sayılarında 21., 38. ve 46. günlerde önemli değişiklikler belirlendi. Sonuç olarak gebeliğin 38. ve 46. günlerinde ineklerde transrektal ultrasonografinin kullanımı ile gebelik teşhisinin hızlı, doğru ve güvenilir olarak yapılabileceği saptandı, ineklerde 21 .günde serum progesteronundan yararlanarak yapılan gebelik teşhisinin güvenilir bir metot olduğu tespit edildi. Gebelik teşhisinde minimum ve maksimum intermedier + parabasal hücre s ayı Sarının gebe ve gebe olmayan ineklerde benzer olmasından dolayı vaginal smeann muayenesi metodu güvenilir buiunmadı.