pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2022, Cilt 38, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-016
Deniz ürünlerinde Vibrio spp., Aeromonas spp. ve Listeria spp.'nin varlığı ve antibiyotik duyarlılıkları
Nihat Telli1, Arife Ezgi Telli2, Yusuf Biçer2, Gamze Turkal2, Hatice Ahu Kahraman3, Yusuf Doğruer2
1Konya Technical University, Vocational School of Technical Sciences, Department of Food Processing, Konya, Turkey
2Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Food Hygiene and Technology, Konya, Turkey
3Mehmet Akif Ersoy University, Veterinary Faculty, Department of Food Hygiene and Technology, Burdur, Turkey
Anahtar Sözcükler: Aeromonas spp., antibiyotik direnç, Listeria spp., deniz ürünleri, Vibrio spp.
Görüntülenme Sayısı:154 - İndirilme Sayısı: 150

Amaç: Bu çalışmada, Türkiye?de tüketilen yüzgeçli balıklarda ve karideslerde Vibrio spp., Aeromonas spp. ve Listeria spp. varlığının ve elde edilen izolatların antibiyotik direnç profilinin disk difüzyon yöntemi kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada, farklı zamanlarda toplanan 300 adet deniz ürünü materyal olarak kullanılmıştır. Klasik kültürel yöntemle izolasyonun ardından, izolatları cins düzeyinde doğrulamak ve patojen türleri tanımlamak için klasik PCR yapılmıştır.

Bulgular: Yüzgeçli balık ve karides örnekleri Vibrio spp., Aeromonas spp. ve Listeria spp. ile sırasıyla %19,4 (33/170), %14,7 (25/170), %4,1 (7/170) and %13,8 (18/130), %13,1 (17/130), %6,2 (8/130) oranında kontamine bulunmuştur. Vibrio spp. izolatlarının 29 (%9,7)'u ve 9 (%3,0)?u sırasıyla V. parahaemolyticus ve V. cholerae olarak tanımlanmıştır. Aeromonas spp. izolatlarının 30 (%10)'u A. hydrophila olarak tespit edilmiştir. Örneklerin hiçbirinde L. monocytogenes ve V. vulnificus saptanmamıştır. V. parahaemolyticus, V. cholerae, A. hydrophila ve Listeria spp. izolatlarının antibiyotik direnç profili sırası ile streptomisin (%71,4), teikoplanin (%71,4), ampisilin (%87,5), teikoplanin (%75); streptomisin (%80), ampisilin (%75), sefiksim (%75), penisilin (%75), sulfametoksazol/trimetoprim (%100), tetrasiklin (%75); eritromisin (%93,8), vankomisin (%81,2), amoksasilin/ klavulanik asit (%78,6), ampisilin (%85,7), sefalotin (%92,9), penisilin G (%92,9); ve sefalotin (%37,5-%42,9), eritromisin (%37,5-%42,9), penisilin G (%37,5-%42,9), tetrasiklin (%37,5-%42,9) olarak tespit edilmiştir.

Öneri: Sonuç olarak, Türkiye'de tüketilen balık ve karideslerin patojen Vibrio ve Aeromonas türleri ile kontamine olabilecekleri ve antibiyotik dirençli izolatların halk sağlığı açısından risk oluşturabileceği düşünülmektedir.