pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2005, Cilt 21, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 065-069
MASTİTİSLİ İNEKLERDEN İZOLE EDİLEN S. AUREUS VE S. INTERMEDIUS SUŞLARININ RAPD-PCR İLE AKRABALIK DERECELERİNİN BELİRLENMESİ
Emine Arslan1, Leyla Açık2, U. Sait Uçan3
1Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, KONYA
2Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ANKARA
3Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: RAPD-PCR, Stafilokok, mastitis, inek
Görüntülenme Sayısı:1864 - İndirilme Sayısı: 1243

Bu çalışmanın amacı, mastitisli ineklerden izole edilen 23 S. aureus ve 7 S. intermedius suşlarının RAPD-PCR (Rast-gele Çoğaltılmış Polimorfik DNA Polimeraz Zincir Reaksiyonu) yöntemi ile akrabalık derecelerinin belirlenmesidir. RAPD-PCR sonuçlan ile elde edilen dendrogram, 10 rastgele primer ile analiz edildiğinde bütün izolatlar % 30'tan daha az genetik benzerlikte 4 ana küme oluşturduğunu göstermiştir. En yüksek akrabalık derecesi %91.30 iken en düşük akrabalık derecesi %0.44 olarak bulunmuştur. Bu çalışma, ratgele primerler ile yapılmış olan RAPD-PCR'ın mastitisli ineklerden izole edilmiş S. aureus ve S. intermedius suşlarının genetik akrabalığını belirlemek için başarılı bir şekilde uygulanabileceğini göstermiştir.