pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 4, Sayfa(lar) 071-078
BOĞALARDA BAZI ÖNEMLİ PATOJEN ETKENLERİN ARAŞTIRILMASI
Leyla Güler1, Sibel Yavru2, Mehmet Ekik1, Ümran Ok1, Atilla Şimşek2, Kadir Gündüz1, Yasin Gülcü1
1Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, KONYA
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Boğa, Semen, BHV-1, BVDV, PCR, RT-PCR, Campylobacter, Bmcella, Mycoplasma
Görüntülenme Sayısı:1810 - İndirilme Sayısı: 1266

Bu çalışmada, boğa semen ve prepusyal yıkarıtı örneklerinde, Bovine Herpesvirus 1 (BHV-1), Bovine Viral Diarrfıae Virus (BVDV), Campylobacter, Brucella ve Mycoplasma gibi bazı önemli enfeksiyöz etkenlerin varlığı, viral/bakteriyel izolasyon, PCR/RT-PCR ve serolojik yöntemlerle araştırıldı. Çalışmada, mezbahaya kesime getirilen bir yaşın üzerindeki hayvanlardan alınan 73 adet semen, 94 adet prepusyal yıkantı ve 101 adet kan serumu örneği ile bir suni tohumlama merkezindeki 19 adet boğadan değişik tarihlerde alınan 210 adet dondurulmuş semen ve bu hayvanların kan serumu örnekleri incelendi. Semen örneklerinden PCR/RT-PCR ve virus izolasyon yöntemleri ile BHV-1 ve BVDV; bakteriyolojik muayenelerde ise Brucella ve Campylobacter etkenleri tespit edilmedi. İncelenen 94 prepusyal yıkarıtı örneğinin 24 (%25.5)'ünden Mycoplasma spp. izole edildi. Serolojik olarak ELISA ile test edilen 120 boğaya ait (19'u suni tohumlama merkezi, 101'i mezbahadan alınan) kan serumlarının 42'sinde (%35) BHV-1, 46 (%39.6)'sında BVDV antikorları tespit edildi Suni tohumlama merkezine ait 19 boğa kan serumunun tümü BHV-1, 4'ü ise BVDV antikor pozitif bulundu, incelenen serumların tümünde Brucella antikorları negatif bulundu. Çalışmada test edilen hayvanların hiçbirinde klinik olarak herhangi bir bulguya rastlanmadı.