pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 109-112
EVCİL TAVUKTA BÖBREK DİVİSİON'LARININ ARTERİEL VASKULARİZASYONU
Ş. Hakan Atalgın1, E. Ümran Bozkurt2, İbrahim Kürtül3, Nejdet Dursun4
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mudurnu Meslek Yüksekokulu, BOLU
2Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
3Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, KARS
4Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, ANKARA
Anahtar Sözcükler: Arteriel Vaskülarizasyon, Böbrek Divisionları, Evcil Tavuk
Görüntülenme Sayısı:2114 - İndirilme Sayısı: 2046

Bu çalışmada Ankara yöresinden temin edilen ortalama 198Q±20 gr ağırlığında 20 adet erişkin Ross 308 ırkı broiler tavuk(Gallus domesticus) kullanıldı. 10 adet evcil tavuğun tüm arteriel sistemi kırmızı latex ile dolduruldu. Diğer 10 evcil tavuğun ise aorta descendens'i, arteria ischiadica'lann ayrıldıkları yerin hemen üstünden ligature edilerek latex dolduruldu. Böylece farklı divison'ları hangi damarların beslediğini saptamak imkanı doğdu. Böbreklerin arteria renalis cranialis, arteria renalis media ve arteria renalis caudalis tarafından beslendiği saptandı. Ön division'un aorta descendensten çıkan arteria renalis cranialis ve sol ön division'un ayrıca aıteria oviduetalis cranialis'ten gelen bir dal ile beslendiği belirlendi. Orta division'un arteria ischiadica'dan çıkan arteria renalis media ve arteria renalis cranialis'ten gelen kollar ile beslendiği tespit edildi. Arka division'u arteria ischiadica'dan çıkan arteria renalis caudalis'in vaskularize ettiği saptandı.