pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2002, Cilt 18, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 051-056
İNEKLERDE STAFİLOKOKKAL MASTİTİSLER ÜZERİNE ÇALIŞMA
Ali Rişvanlı, Cahit Kalkarı
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Sözcükler: Mastitis, Stafilokok, İnek
Görüntülenme Sayısı:1850 - İndirilme Sayısı: 2179

Bu çalışmada, ineklerde stafilokokkal mastit isi erin prevalansının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın materyalin i, yaşlan 2-16 arasında otan ve değişik ırklardan toplam 1249 inek oluşturdu. İneklerde stafilokokkal mastitis bulunup bulunmadığı klinik muayene, CMT ve mikrobiyolojik muayenelerle belirlendi. Sonuç olarak, ele alınan hayvanlardaki stafilokokkal mastitislerin oranı %82.02 olarak bulundu. Bu tip mastitislere sebep olan bakteriler içerisinde en önemli yeri ise %73.78 ile Staph, aureus aidi. Ayrıca 1. laktasyondaki hayvanlarda (%73.44), ve yaz aylarında (%61.60> stafikokkal mas-titisler en az oranda tespit edildi. Yine 5-8 yaş grubunda (%85.19) ve elle sağılan (%82.74) hayvanlarda bu tip mastrtislerin oranı en fazla olarak bulundu. Sonuçların hayvanların ırklarına, laktasyon dönemlerine, ve süt verimlenne göre dağılımında ise istatistiki bir farkın olmadığı görüldü.