pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2000, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 111-117
İSVİÇRE ESMERİ İNEKLERDE BAZI LINEAR TİP ÖZELLİKLERİ İLE MASTİTİS ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
İbrahim Şeker1, Ali Rişvanlı2, Metin Bayraktar1, Selim Kul1, Erdal Kaygusuzoğlu2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2 Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Sözcükler: Mastitis, linear tip özellikleri, isviçre Esmeri
Görüntülenme Sayısı:1588 - İndirilme Sayısı: 1498

Bu çalışma, Malatya'daki bir süt sığırı işletmesinde bulunan İsviçre Esmeri ineklerde bazı linear tip özellikleri ile mastitis arasındaki ilişkileri tespit etmek amacıyla yapıldı. Çalışmanın materyalini, yaşları 2-8 arasında değişen toplam 54 baş İsviçre Esmeri inek oluşturdu. Bu araştırmada, linear tip Özellikleri olarak ön meme başı yerleşimi, ön meme başı uzunluğu, ön meme bağlantısı, meme derinliği, arka meme bağlantısı, sııspansor ligament ve arka bacaklar (yandan görünüm) gibi özellikler ile toplam puan değerlendirildi. Sonuç olarak, meme derinliği fazla olan İsviçre Esmeri ineklerde mastitis oranının daha yüksek olduğu belirlendi, Ancak mastitisin görülme oranları itibarıyla diğer meme özelliklerine ait puanlar ile arka bacakların yandan görünümü ve toplam puan bakımından CMT pozitif ve negatif gruplar arasında istatistik! anlamda önemli düzeyde bir farklılık tespit edilemedi. Bu araştırmada, süt sığırı işletmeleri için mastitisten korunmada, linear tip özelliklerinin, mastitis görülme oranları bakımından gruplar arasındaki farklılıkları önemli bulunmamıştır. Meme derinliği bakımından gruplar arasındaki farklılık istatistiki anlamda önemli bulunmuştur (p<0.05). Bu durumun, özellikle yetiştirme ve damızlık amaçlı ineklerin seçimi sırasında dikkate alınmasının yararlı olacağı kanısına varılmıştır.