1999, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-045
SÜT İNEKLERİNDE SİVİ MİNERAL YEM KATKI MADDESİ (URAMEL*) NİN KULLANILMASI
Mehmet Ali Azman1, Behiç Coşkun2, Varol Kurtoğlu2, Mehmel Çolak3, Faruk Aral3
1F. Ü. Veteriner Fakültesi- ELAZIĞ
2S.Ü. Veteriner Fakültesi- KONYA
3Hayvancılık Araştırma Enstitüsü- KONYA
Anahtar Sözcükler: Uramel, üre, melas, süt ineği, süt verimi
Görüntülenme Sayısı:2228 - İndirilme Sayısı: 1677

Bu araştırma, temel yapısı üre ile melastan oluşan bir sıvı yem katkı maddesinin (Uramel) süt ineği ras yonlarında süt verimi ve sütün kompozisyonu üzerine etkilerini tespit etmek amacıyla yapıldı. Araştırmada 21 baş esmer ırk süt ineği kullanıldı. Araştırma 15 günü alıştırma, 56 günü hazırlık olmak üzere toplam 71 gün sürdü. Hayvanlar süt verimi, canlı ağırlık, yaş ve laktasyon dönemleri dikkate alınarak biri kontrol, ikisi deneme olmak üzere üç gruba ayrıldı. Kontrol grubuna günlük olarak 9.6 kg sığır süt yemi ve 6 kg ot samanı, Ura-ot grubuna 3.7 kg sığır süt yemi, 4 kg arpa, 8.2 kg ot samanı ve 0.6 kg uramel; Ura-saman grubuna ise 6 kg arpa samanı. 6.5 kg arpa, 2.6 kg ayçiçeği küspesi, 0,5 kg kepek ve 0.6 kg uramel'den oluşan rasyon verildi. Kaba ve konsantre yemler günlük olarak tartıldı ve grup yemlemesi şeklinde iki öğün olarak yedirildi. Uramel günde iki defa olmak üzere konsantre yemin üzerine dökülmek süreliyle verildi. İkişer hafta aralıklar ile süt kontrolleri yapıldı, denemenin 28. ve 56. günlerinde sütte besin maddeleri analizleri yapıldı. Gruplarının günlük ortalama süt verimleri sırasıyla 10.97,11.05 ve 9.11 kg, süt yağ ve protein oranları ise aynı sıraya göre % 3.61, % 4.02, % 3.78; % 3,75, % 4.07 ve % 3.96 olarak tespit edildi ve incelenen kriterler bakımından gruplar arası farklılıklar istatistiksel yönden önemsiz bulundu (P>0.05) . Bir kg süt için yem maliyeti Ura-ot grubunda kontrol grubundan % 16 daha az bulundu ve bu değer işletme ekonomisi bakımından önemli olarak değerlendirildi.