pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2007, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 073-079
TAVŞANLARDA PERITONEAL ADEZYONLARIN ÖNLENMESİNDE METİLPREDNİSOLON (MP) VE DİMETİL SULFOKSİT (DMSO)'İN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Fahrettin Alkan1, Yılmaz Koç1, İlhami Çelik2, Muharrem Erol1, M.Faruk Aydın3
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, KONYA
3Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, URFA
Anahtar Sözcükler: Tavşan, Adezyon, Metilprednisolon, Dimetil Sulfoksit
Görüntülenme Sayısı:1826 - İndirilme Sayısı: 2581

Çalışma, tavşanlarda peritoneal adezyonların önlenmesinde metilprednisolon (MP) ve dimetil sulfoksit (DMSO)'in etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. Çalışmada 36 adet tavşan kullanıldı. Tavşanlar 12'li 3 gruba ayrıldı. Her gruptaki hayvana median taparotomi uygulandı. Sol tarafta peritona 6-8 longitudinal ensizyon yapıldı. Sağ tarafta peritondan yaklaşık 1x2 cm'lik bir alan uzaklaştırıldı. Operasyonu takip eden 5 gün 1. gruba (kontrol) 5 ml/kg serum fizyolojik, 2. gruba 5 ml/kg serum fizyolojik ve 15 mg/kg methilprednisolon, 3. gruba 5 ml/kg serum fizyolojik ve 1 g/kg dimetil sulfoksit intraperitoneal olarak uygulandı. On dört gün sonra her üç gruptaki tavşanlarda adezyonları değerlendirmek için paramedian laparotomi uygulandı ve adezyonların durumu ve derecesi araştırıldı. Histolojik araştırmalar için defekt oluşturulan bölgelerden biopsi örnekleri alındı. Sonuç olarak, MP ve DMSO'in peritoneal adezyonların oran ve derecesini serum fizyolojik grubuna göre anlamlı şekilde azalttığı görüldü.