pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2009, Cilt 25, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 023-028
SIĞIR MASTİTİSLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARININ BETA-LAKTAMAZ AKTİVİTESİ VE BAZI ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DUYARLILIKLARININ SAPTANMASI
Durmuş Ali Sevinti1, Mitat Şahin2
1Veteriner Hekim Kars- Türkiye
2Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Kars- Türkiye
Anahtar Sözcükler: Mastitis, stafilokok, β -laktamez, antibiyotik duyarlılığı
Görüntülenme Sayısı:1856 - İndirilme Sayısı: 2263

Bu çalışma Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, laktasyon periyodunda olan 256 inek üzerinde yürütüldü. Hayvanlar mastitis yönünden klinik muayeneye tabi tutuldu ve memedeki yangısal değişikliler California Mastitis Testi (eMT) ile belirlendi. Sonuçta, 256 ineğin 61 (%23.8)'inin mastitisli olduğu saptandı. eMT pozitif olduğu belirlenen 61 inekten bakteriyolojik inceleme için 79 süt örneği alındı. Mikrobiyolojik inceleme sonucunda bu örneklerin 67 (%84.8)'sinde etken izole edilirken, 12 (%15.2)'sinde herhangi bir bakteriyel etken izolasyonu yapılamadı. Staphylococcus aureus, %34.3 oranı ile en sık saptanan bakteri olurken, bunu %28.3 oranı ile koagülaz negatif stafilokoklar (KNS) izledi. Bu iki grup mikroorganizma dışında örneklerin %16.4'ünde Streptococcus spp. ve %5.9'unda Escherchia coli izole edildi. izole edilen stafilokok suşlarından 14 (%33.3) S.aureus ve 4 (%9.5) KNS suşun β -laktarnaz pozitif olduğu bulundu. stafilokok suşlarının antibiyotik dirençlilikleri; %59.5'i penisiline, %38.1'i amoksisiline, %7.1'i amoksisilin-klavulonik aside, %4.8'i kloksasiline, %11.9'u enrofloksasine dirençli ve suşların tamamının vankomisine duyarlı belirlendi. Suşların 13-laktamaz aktivitesinin 13laktam grubu antibiyotiklere karşı dirençte önemli bir roloynadığı tespit edildi.