pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2011, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 171-175
Karma yem, un ve bulgur örneklerinde aflatoksin kalıntılarının araştırılması
Halis Oğuz1, Ferhan Nizamlıoğlu2, İffet Dinç2, Kamil Üney1, Hasan Aydın2
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Kampüs, Konya, Türkiye
2TKB Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Aflatoksin, karma yem, un, bulgur
Görüntülenme Sayısı:1849 - İndirilme Sayısı: 1127

Amaç: Konya, Karaman ve Mersin bölgesinden toplanan karma yem, un ve bulgur örneklerinde aflatoksin (AF) kirliliğini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Konya, Karaman ve Mersin il merkezleri ve ilçelerden Mayıs 2005-Ağustos 2006 arasında farklı mevsimlerde 150 adetkarma yem, 210 adetunve 210 adet bulgur örneği olmak üzere toplam 570 örnek toplandı. Örneklerde İnce Tabaka Kromatografisi-Scanner yöntemi ile analizler gerçekleştirildi.

Bulgular: Analizler sonunda her üç ilden toplanan un ve bulgur örneklerinin hiçbirinde tespit edilebilir düzeyde AF kirliliğine rastlanmadı. Karma yem örneklerinde ise, Konya ilinden toplanan üç örnekte 1 ppb ve Mersin ilinden toplanan bir örnekte 0.5 ppb AFB1 tespit edildi. Bu düzeyler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ilgili mevzuatla karma yemlerde izin verilen üst sınırı aşmamaktadır.

Öneri: Bu çalışmada karma yem, un ve bulgurda elde edilen sonuçlar halk sağlığı ve hayvan yetiştiriciliği açısından oldukça memnuniyet verici bir durum olarak değerlendirilebilir. AF oluşmadan önce koruyucu önlemlerin alınması oldukça önemlidir. AF'in neden olduğu sağlık riskleri ile ilgili olarak tüketiciler, yetiştiriciler ve ihracat-ithalatçılar düzeyinde bilgilendirme faaliyetlerine devam edilmesi gerekmektedir. İnsanlar tarafından tüketilen ve mikotoksinler yönünden hassas gıdaların düzenli bir program dahilinde resmi otoriteler tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.