pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1995, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 013-021
SÜT İNEKLERİNDE UZUN SÜRELİ BÜYÜME HORMONU KULLANIMININ SÜT VERİMİ, SÜTÜN KOMPOZİSYONU VE DÖL VERİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Behiç Coşkun1, Erdoğan Şeker1, Erol Alaçam2, Behiç Serpek3, Suzan Yalçın4, Şakir D. Tuncer5
1S.Ü. Veteriner Fak. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Ana Bilim Dalı, KONYA
2A.Ü. Veteriner Fak. Doğum ve Reprodüksiyon Ana Bilim Dalı, ANKARA
3S.Ü. Veteriner Fak. Biyokimya Anabilim Dalı, KONYA
4S.Ü. Veteriner Fak. Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı, KONYA
5A.Ü. Veteriner Fak. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, ANKARA
Anahtar Sözcükler: Süt sığırı, somatotropin, süt verimi, döl verimi, sütün kompozisyonu
Görüntülenme Sayısı:1713 - İndirilme Sayısı: 3076

Araştırmada 14 baş Holstein düve kullanılmıştır. Hayvanlar iki gruba ayrılarak bunlardan birine 196 gün süreyle 14 mg/gün recombinant bovin somatotropin (rBST) enjekte edilmiş ve süt verimi, yem tüketimi, sütün kompozisyonu, post partum bazı döl verim parametreleri ve kan insilün, glukoz ve serbest yağ asitleri düzeyleri üzerine olan etkileri incelenmiştir. Grupların deneme öncesi 10 haftalık süt verimleri belirlenmiş ve bu değerlere göre düzeltme yapılarak gruplar arası farklılıklar tespit edilmiştir. rBST uygulanması süt verimini önemli ölçüde artırmıştır. Deneme başlangıcında kontrol ve rBST gruplarında süt verimleri 15.33 ve 14.04 kg/gün olarak bulunmuşken denemenin ilk ayında verimler eşitlenmiş ve süt verimleri sırasıyla 13.76 ve 13.52 kg olmuştur. Daha sonraki dönemlerde ise rBST uygulanan grup kontrol grubundan daha fazla süt vermiştir. Hayvanlara konsantre yem süt Verimlerine göre kuru yonca ise ad libitum olarak verilmiş ve kuru yonca tüketiminde gruplar arasında önemli bir farklılık çıkmamıştır. Erken post partum dönem süreci ve ovaryum fonksiyonları Ü2ertne hormon uygulamasmtn olumsuz bir etkisi gözlenmemiştir. Sütün kompozisyonu, kan glukoz, insülin ve serbest yağ asitleri bakımından da gruplar arasında önemli bir farklılık gözlenmemiştir.