pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1995, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 107-112
DENEYSEL HİPERKOLESTEROLEMİ OLUŞTURULAN KÖPEKLERDE BAZI HEMATOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE SOĞAN YAĞININ ETKİSİ
Ercan Keskin, Zafer Durgun, Mehmet Kocabatmaz, Abdullah Eryavuz
S.Ü. Veteriner Fakültesi. Fizyoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Hiperkolesterolemi, soğan yağı, glikoz, köpek, alyuvar
Görüntülenme Sayısı:1735 - İndirilme Sayısı: 1141

alışmada 8-10 aylık 8 adet köpek kullanıldı. Hayvanlar deneme ve kontrol olmak üzere iki eşit gruba ayrıldı. Her iki grup 16 gün boyunca %0.2 oranında kolesterol ihtiva eden rasyonla beslendi. Bu periyodun 10. gününde plazma kolesterol düzeyi her iki grupta yaklaşık 4 kat arttı. Bu artış her iki grupta alyuvar membranlarında her hangi bir bozukluğa yol açmadı. Bu 16 günlük periyodun 10. gününden sonra 6 gün süreyle deneme grubuna aynı diyete ek olarak her gün 200 gr kıymaya karıştırılarak 50µl soğan yağı yedirilirken, kontrol gurubunun diyetine sadece aynı miktar kıyma ilave edildi. Soğan yağı uygulama periyodunun 5. ve 6. günlerinde (toplam periyodun 15. ve 16. günleri) plazma kolesterol ve glikoz düzeyi deneme gurubunda, kontrol gurubuna ve soğan yağı uygulanmadan önceki değerlere göre daha fazla azalırken, deneme grubunda plazma glikoz düzeyindeki azalma istatistiksel açıdan önemliydi. (P<0.05) Araştırmada eritrosit, lökosit sayıları ile hemoglobin miktarı ve hematokrit değer açısından hiperkolesterolemi öncesi, sonrası ve soğan yağı uygulamasından sonra herhangi bir değişiklik belirlenmedi.