pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1995, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 113-118
İNVİTRO SOĞAN YAĞI UYGULAMASININ PLAZMA KOLESTEROL VE GLİKOZ DÜZEYLERİ İLE BAZI HEMATOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ
Zafer Durgun1, Ercan Keskin1, Ali Muhtar Tiftik2, Tufan Keçeci1, Seyfullah Haliloğlu2
1S. Ü. Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, KONYA
2S. Ü. Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Soğan yağı, kolesterol, glikoz, köpek
Görüntülenme Sayısı:1722 - İndirilme Sayısı: 1083

Araştırmada sağlıklı, 6-8 aylık 10 adet köpek kullanıldı. Tüm hayvanlar 10 gün süreyle diyetlerine kolesterol ilave edilmek suretiyle hiperkolesterolemik hale getirildi. Bu periyod sonunda bütün hayvanlarda ortalama plazma kolesterol seviyesi 64. 60'dan 238. 20 mg/dl'ye yükseltildi. Hiperkolesterolemi alyuvar şekillerinde herhangi bir deformasyona neden olmadı. Hiperkolesterolemik hayvanlardan alınan 10 adet kan örneği kontrol ve deneme olmak üzere iki eşit gruba ayrıldı. Deneme grubundaki 10'ar ml'lik her bir kan örneğine (n=5) in vitro olarak 0. 2'şer µl soğan yağı ilavesini izleyen 2 saatlik inkübasyon periyodunun sonunda, plazma kolesterol düzeyi deneme ve kontrol grrubunda sırasıyla; 238. 20'den 180. 40 ve 171. 60 mg/dl'ye düştü. Plazma glikoz seviyesindeki azalma kontrol grubuna göre farklı bulundu (P<0. 05). İn vitro soğan yağı uygulanan grupta kontrol grubuna göre eritrositlerde Heinz cisimciklerine bağlı de-formasyon şekillendiği, eritrosit sayısı, henoglobin miktarı ve hematokrit değerde belirgin azalma meydana geldiği gözlendi. Sonuç olarak bu çalışmada; soğan yağının kan glikoz seviyesini düşürdüğü, hemolitik etkisi olduğu, plazma kolesterol düzeyi üzerine ise herhangi bir etkiye sahip olmadığı kanaatine varıldı.