pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1995, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 051-056
ŞAVAK SALAMURA BEYAZ PEYNİRLERİNİN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ
Bahri Patır1, Ali Arslan1, Abamüslüm Güven2
1F.Ü. Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Aanabilim Dalı , ELAZIĞ
2K.Ü. Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı , KARS
Anahtar Sözcükler: Şavak peyniri, mikrobiyolojik kalite, standard
Görüntülenme Sayısı:1861 - İndirilme Sayısı: 1588

Bu çalışma, Elazığ'da tüketime sunulan Şavak salarnura beyaz peynirinin mikrobiyolojik kalitesini saptamak amacıyla yapıldı . Materyal olarak 50 adet Şavak peyniri örneği kullanıldı . Çalışmada aerob genel canlı , koliform , stafilokokkus, fekal streptokok, laktobasillus - leukonostok- pediokokkus, proteolitik, psikrofilik, maya ve küf mikroorganizma sayıları ortalama olarak sırasıyla, 6.9 x 107/g., 1.8 xi05/g., 1.2 x 106/g., 6.9 x 105/g., 8.5 x 106/g., 1.3 x106fg., 3.0x 106/g., 5.1 x 105/g. değerlerinde bulundu. Ortalama pH ise 5.19 olarak saptandı. Sonuç olarak, Şavak salamu ra beyaz peynirierinin mikrobiyolojik yönden % 94.0' ünün standardiara uygun olmadığı ve halk sağlığı açısından potansiyel bir tehlike arzedebileceği kanaatine varıldı.