pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2006, Cilt 22, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 051-056
TÜRKİYE'DE HAYVAN GÖNENCİ (REFAHI) İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER
Aşkın Yaşar, Serdar İzmirli
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Ana Bilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Hayvan, Hayvan gönenci (refahı), Mevzuat, Yasal düzenlemeler
Görüntülenme Sayısı:2099 - İndirilme Sayısı: 2933

Hayvan gönenci konusu, 1960'h yılların başından itibaren dünyanın farklı yerlerinde ele alınan ve tartışılan bir konu olmuştur. Günümüzde ise Avrupa Topluluğu kuruluşları ve üye ülkelerde hayvan gönenci konusunda önemli gelişmeler kaydedilmiş ve birçok yasal düzenlemeler yapılmıştır. AB'de hayvan gönenci mevzuatı çerçevesinde hem et, süt, deri, yün, yumurta üreten ve spor amaçlı olarak çiftlikte yetiştirilen tıayvanlar, hem de deney ve bilimsel çalışmalar için yetiştirilen hayvanlar için düzenlemeler olduğu belirlenmiştir. Türkiye'de bu kapsamda çıkartılan ilk kanun 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'dur. Kanunda hayvanların sahipliği, bakımı ve nakliyesi gibi birçok konuda hayvan gönenci kriterleri oluşturulmaya çalışılmıştır. Hayvanların yetiştirilmesi, nakliyesi, kesimi ve öldürülmesi, deneysel ve bilimsel amaçlarla kullanımlarını düzenleyen hayvan gönenci ile ilgili bazı yasal düzenlemeler, AB ile ortaklaşa hazırlanan "Veterinerlik Çerçeve Yasa" tasarısında, "Hayvan Gönenci" başlığı altında bir bölüm olarak verilmiştir. Bu çalışmada Türkiye'de çiftlik hayvanları, ev ve süs hayvanları ve bilimsel amaçlı olarak kullanılan deney hayvanları ile ilgili yürürlükte ve taslak aşamasında olan hayvan gönenci yasa ve yönetmelikleri değerlendirildi. Bu çerçevede çiftlik hayvanları, ev ve süs hayvanları ve bilimsel amaçlı olarak kullanılan deney hayvanları ile ilgili farklı yasal düzenlemelerin yürürlükte olduğu belirlendi.