pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1994, Cilt 10, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 134-138
HİPOTİROİDİZMİN KAN ÜRE AZOTU, TOTAL PROTEİN, GLİKOZ VE TOTAL KOLESTEROL DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Tutan Keçeci, Mehmet Kocabatmaz2
1Dr. S.Ü. Veteriner Fak. Fizyoloji Anabilim dalı, Konya
2Prof Dr., S.Ü. Veteriner Fak., Fizyoloji Anabilim dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Hipotiroidizm, Kan Üre Nitrojeni, Total Protein, Glikoz, Total Kolesterol
Görüntülenme Sayısı:1766 - İndirilme Sayısı: 1873

Bu çalışmada, klinik olarak sağlıklı, aynı yaşta ve canlı ağırlıkları eşit olan, erkek merinos kuzular kullanıldı. Hayvanlar; Kontrol, Grup 1-A, Grup 1-B, Grup 2-A ve Grup 2-B şeklinde 5 gruba ayrıldı.

İlk 3.5 aylık süre boyunca, kontrol hayvanları dışındaki kuzulara farklı dozlarla thiourea uygulanması ile hipotiroidizm oluşturuldu. Daha sonra thiourea uygulanması sona erdi ve Grup 1-B ile Grup 2-B'deki hayvanlara 3.5 ay süreyle potasyum iyodür (Kl) verildi.

Thiourea verilen hayvanlarda, hipotiroidizm nedeniyle, kan serumu üre-N'i ve total kolesterol düzeyleri arttı (sırasıyla 25.58 mg/dl ve 83.78 mg/dl). Ancak, kan serumu glikoz düzeyi azaldı (40.34 mg/dl). Kl verilen hayvanların parametreleri kontrol grubundakilerin düzeyine ulaşırken (ortalama kan serumu üre-N'i 17.40 mg/dl, total kolesterol 55.84 mg/dl, glikoz 59.00 mg/dl), Kl verilmeyen hayvanlarda. bu parametre düzeylerinin kontrol ku-zularınkinden farklı olduğu belirlendi (ortalama kan serumu üre-N'i 23.57 mg/dl. total kolesterol 78.48 mg/dl, glikoz 41.25 mg/dl). Deneme boyunca, grupların total protein düzeyleri arasında istatistik! olarak önemli bir fark bulunamadı.